Arbeidsmigratie voor GL/PvdA

 

20-9-23

Inleiding

 

Onlangs ben ik lid geworden van GL/PvdA omdat die partij, GROEN & SOLIDAIR, het beste met mijn idealen overeenstemt.

Over één onderwerp heb ik een heel andere opvatting dan het bestuur van die partij, namelijk over ARBEIDSMIGRATIE.

De paragrafen in het conceptpartijprogramma van GL/PvdA hebben vooral maatregelen tegen uitbuiting als onderwerp. Ze hebben het er niet over dat doorgaan met arbeidsmigratie op iets langere termijn de economie van ons land schaadt.

Met andere woorden: voortzetten van beleid van arbeidsimmigratie is kortetermijnpolitiek: jongere generaties lopen tegen nog veel sterkere vergrijzing aan.

Doorgaan met arbeidsmigratie is bovendien strijdig met groene doelen van de partij, want zeer schadelijk voor de ecologie van ons land.

Hieronder het amendement dat geen steun kreeg.

 

Arbeidsmigratie: huidige en verwachte situatie, argumenten pro en contra

 

Huidige bevolkingssituatie en verwachting

 

De bevolking van ons land nam vanaf 2014 sterk toe, met een dip in de coronajaren. Die toename komt voor het grootste deel door positieve migratiesaldo’s. Het geboorte-overschot is tot bijna nul gereduceerd.

In die migratie vormen arbeidsmigranten de grootste groep, naar schatting 85 tot 90% van het totaal aan immigranten.

Het CBS verwacht een groei van de Nederlandse bevolking, in 2036 19 miljoen inwoners en in 2070 20.7 miljoen inwoners. In die prognose is naast de gestegen levensduur van burgers de aanwas van migranten verrekend.

 

Argumenten pro arbeidsimmigratie

 

 • Nederland is altijd een immigrantenland geweest.

 • Europese burgers hebben het recht om overal in Europa te werken.

 • De instroom van arbeidsmigranten is goed voor de economie van sectoren als distributie, agrarische sector (bijvoorbeeld slachterijen), bagage-afhandeling en bouw.

Deze sectoren verwelkomen laaggeschoolde migranten. Het gaat om functies waarvoor naar zeggen van werkgevers geen Nederlandse burgers zijn te vinden. De kwaliteit van het werk is vaak laag en de arbeidsomstandigheden zijn ongunstig.

Arbeidsmigranten zijn goedkoop. De eisen aan registratie, werkomstandigheden en werkuren, sociale zekerheid, huisvesting, en de controle daarop, zijn gering. Dit heeft geleid tot uitbuiting en verdwijnen van arbeidsmigranten in de illegaliteit.

Het aandeel kennismigranten is relatief gering. Hun economisch voordeel ligt in sectoren als techniek (IT, energietransitie) en gezondheidszorg, bijvoorbeeld verpleegkundigen.

 • Opnieuw economie: We moeten in ons land de vergrijzing betaalbaar houden door werkenden toe te voegen.

 • De zorg voor de vergrijzende bevolking is niet vol te houden zonder de instroom van verpleegkundigen uit EU en zelfs van buiten EU.

 

Argumenten contra arbeidsmigratie.

 

 • Doorgaan met de instroom van arbeidsmigranten maakt het probleem voor toekomstige generaties nog veel groter, vooral als het geboorte-overschot gering zal blijven.

Om dit probleem te voorkomen wordt aan tijdelijke of circulaire arbeidsmigratie gedacht. Maar zal het lukken om circulaire arbeidsmigranten die niet terug willen omdat ze tevreden zijn, goed zijn geïntegreerd en wellicht een gezin hebben terug te sturen? Zie ook Open brief aan Gert-Jan Segers

 • Doorgaan met de instroom van arbeidsmigranten zal ervoor zorgen dat de aantallen instromers continu moeten worden verhoogd.

 • Arbeidsmigratie naar Nederland haalt menselijk kapitaal weg uit andere landen en schaadt als gevolg de economie van die landen.

 

 • Het door arbeidsmigratie uitbreiden van de bevolking in Nederland komt in conflict met andere doelen die GL/PvdA van groot belang vindt.

 

Hierna volgt een uitwerking van het laatste argument:

 • Doorgaan met het huidige arbeidsmigratiebeleid (niet veel meer dan laisser-faire) zorgt voor verdere schaarste en voor conflicten op de woningmarkt. Het vereist het bouwen van veel woningen.

 • Doorgaan met arbeidsmigratie zorgt voor gebrek aan een buffer voor het opvangen van vluchtelingen. Dat laatste is een doelstelling van GL/PvdA.

 • Vestiging in Nederland van een bewoner van buiten Nederland vergt niet alleen een bepaalde oppervlakte voor een woning. Een bewoner uit het buitenland zorgt in vergelijking met een bewoner die hier al woont ook voor een veel omvangrijker ecologische voetafdruk: meer mobiliteit (o.m. auto’s en wegen); meer productie, distributie en consumptie van voedsel, zoet water, energie; gebruik van ruimte, incl. natuur, voor sport en recreatie; toename van publieke voorzieningen (bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen) en bijbehorende uitbreiding van personeelsbestanden; toename van import van grondstoffen en goederen; toename van aantal huisdieren; toename van afval, stikstof en humane mest.

 • De in het vorig punt beschreven gevolgen van arbeidsmigratie zijn strijdig met ecologische doelstellingen van PvdA/GL. We willen naar meer natuur en we willen natuurinclusieve circulaire landbouw. Deze doelen worden bedreigd: bouwen van woningen en infrastructuur vereist ruimte ten koste van natuur; meer mensen die voedsel nodig hebben vragen om een intensieve vorm van landbouw.

 

Hoe bevorderen we dat burgers die nu aan de kant staan werkzaamheden verrichten die nu door arbeidsmigranten worden verricht.

 • We besteden aandacht aan plaatsing, scholing en begeleiding van Nederlandse werkloze burgers voor werkplekken die door arbeidsimmigranten worden ingenomen.

 • We stimuleren parttimers om meer dagen te werken. Wellicht helpt hierbij het goedkoop of gratis maken van de kinderopvang. Meer werken moet niet worden gestraft door zwaardere belastingheffingen.

 • We stimuleren dat gepensioneerde burgers die willen en kunnen werken nog op de arbeidsmarkt actief kunnen zijn.

 • We zorgen ervoor dat burgers met een arbeidsbeperking in deeltijd kunnen werken, met enige vastigheid van hun werkuren en met zekerheid over hoe hun loon verrekend zal worden met de uitkering die ze krijgen.

 • We stellen statushouders (nu 200.000 die met hun duimen moeten draaien) en asielzoekers te werk in plaats van hen te laten verkommeren tijdens jarenlange procedures in AZC's. Het kunnen verrichten van zinvol werk is een levensbehoefte van mensen. Het zal hun integratie vergemakkelijken.

 • We zorgen ervoor dat werkgevers fiscaal gestimuleerd worden om Nederlandse burgers, als boven beschreven, in plaats van arbeidsmigranten (tijdelijk) aan te stellen. Nu gaat de fiscale stimulans naar aanstellen van arbeidsmigranten.

 • We bevorderen dat de arbeidsomstandigheden (beloning, autonomie) van burgers die werkzaam zijn in de ouderenzorg verbeteren, vooral van verpleegkundigen die op dit moment vaak afhaken.

 • We bevorderen dat IT-bedrijven hoogopgeleide kennismigranten in op te richten vestigingen buiten Nederland tewerkstellen.