Voorwoord

17-7-23

Landbouw, en met name veeteelt, is in de loop van meer dan vijftig jaar 'geëvolueerd' naar een schaal en een vorm die ons land ernstige schade toebrengt: van burgers door bedreiging van hun gezondheid, van natuur door verdroging, verzuring en vergiftiging.

 

Ik bespreek de Stand van zaken : wat zijn in het kort de problemen en wat wordt er wel of niet aan gedaan?

 

Een boek dat indruk op me maakte omdat het gaat over boeren die ontevreden waren met de 'traditionele' manier van bedrijfsvoeren en het anders waren gaan doen, bespreek ik op pagina Boer doet leven, met gelijknamige titel.

 

Eveneens onder de indruk ben ik van George Monbiot, Engels bioloog, die ervan overtuigd is dat het huidige systeem van bio-industrie een vloek is voor de gezondheid van aarde en organismen, dus ook die van de mens. Hij voert op eloquente wijze actie om de politiek en burger van die waarheid te doordringen, onder andere in The Guardian. Hij schreef in 2022 het boek Regenesis waarin hij zich baseert op een indrukwekkende hoeveelheid wetenschappelijke literatuur over veeteelt.

 

Regeringen in Nederland worden reeds vanaf de jaren '70 uit de vorige eeuw geconfronteerd met het mestprobleem. Dringende adviezen van adviesorganen, landbouwambtenaren en gerenommeerde experts om de veestapel te beperken hebben niet of nauwelijks tot resultaat geleid. Ik neem een onderzoeksartikel van Tom-Jan Meeus uit 1990, Kop in het zand, integraal op. Daaronder druk ik ook een advies, eveneens in 1990, van een aantal experts af, niet de minsten.

 

Pagina Kringlooplandbouw bevat twee Youtube-filmpjes; één over de verstoorde relatie tussen input en output in Vlaanderen, maar ook Nederland en één over het dubbelsysteem van circulariteit.

 

Pagina Nieuws is (nog) niet indrukwekkend gevuld. Dat komt niet overeen met de ontwikkelingen die te melden zijn. Tijd is schaars!

 

Ik verwijs ook naar enkele pagina's die zijn opgenomen bij andere thema's maar die het thema landbouw raken:

  • Regeringsbeleid luchtvaart-veeteelt . Dit is een tabel die aangeeft dat deze beide aandachtsgebieden door Nederlandse regeringen op soortgelijke wijze worden behandeld. De verwevenheid tussen volksvertegenwoordiging en sector is groot. Cliëntelisme! 
  • Bevolking en landbouw. Hoe groter de bevolking in Nederland - de prognose is 20.5 miljoen in 2050 - hoe geringer de slaagkans om tot meer extensieve landbouw te komen.