Standpunten partijen PS 2023

VVD

Standpunten - VVD

Migratie en integratie - VVD

Bouwen bouwen bouwen

Toptalenten uit het buitenland zijn van harte welkom in Nederland. Sterker nog, wij willen ze uitnodigen om hierheen te komen. Dankzij de komst van deze mensen kunnen onze bedrijven op het allerhoogste niveau meedoen. Daar profiteren we allemaal van. We willen dat het makkelijker wordt voor bedrijven en instellingen om kenniswerkers naar Nederland te halen. Daarbij gebruiken we een puntensysteem, waarin het inkomen, het opleidingsniveau, de werkervaring en de taalvaardigheid van de kenniswerker worden meegewogen.

 

Illegaliteit keihard bestrijden.

Er wonen veel te veel mensen illegaal in Nederland. Illegaliteit kan leiden tot uitbuiting, criminaliteit en gedwongen prostitutie. Daarom willen wij illegaliteit keihard bestrijden. Wij willen het strafbaar maken om illegaal in Nederland te verblijven. En we willen het strafbaar maken om te helpen bij illegaal verblijf in Nederland. We moeten illegalen, vooral criminele illegalen, actief opsporen en uitzetten.

Wij willen ook dat gemeenten stoppen met het opvangen van illegalen. Door die opvang worden mensen namelijk niet geprikkeld om daadwerkelijk uit Nederland te vertrekken. Sterker nog: het stimuleert ze om zo lang mogelijk te blijven in de hoop alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. Duidelijkheid is ook in hun eigen belang.

 

Nederland mag van nieuwkomers verwachten dat zij meedoen.

Er zijn in Nederland heel veel migranten die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt.

Je best doen
Dat is ook wat we mogen verwachten van nieuwkomers: dat ze meedoen, de taal leren en aan het werk gaan. We verwachten bovendien dat ze de Nederlandse waarden en vrijheden respecteren en onderschrijven. Wie niet zijn best doet om in te burgeren, krijgt een boete.

Een baan is de beste manier om te integreren. De taal leer je het snelst in de bedrijfskantine. Daarom is werk een onmisbaar onderdeel van integratie en moet de begeleiding van statushouders gericht zijn op werk. Als mensen direct in een uitkering belanden, lopen zij een langdurige achterstand op.

Sociale huur
Het voelt niet eerlijk als asielstatushouders sociale huurwoningen bezet houden, waardoor Nederlanders geen kans meer maken. Daarom willen we dat statushouders zoveel mogelijk worden gehuisvest in tijdelijke flexwoningen. Om het systeem structureel eerlijker te maken , willen we kleinschalige integratielocaties inrichten. Pas als statushouders succesvol integreren, kunnen ze verhuizen naar een andere woning. Zo wordt inspanning beloond.

Migranten die een eigen inkomen verdienen kunnen na 5 jaar een permanente verblijfsvergunning krijgen. Als ze ook goed Nederlands spreken, is het mogelijk om Nederlander te worden. Dat is de ultieme beloning.

 

Ondernemers zo veel mogelijk ruimte geven.

Van een bloeiende economie profiteren we allemaal: het zorgt voor banen en vooruitgang. Daardoor kunnen we belangrijke dingen als zorg, onderwijs en defensie betalen. Het zijn ondernemers die de Nederlandse economie laten bloeien. Daarom willen we hen de ruimte geven.

Wij willen zo min mogelijk regels, want die staan ondernemers alleen maar in de weg. Wij willen lage belastingen. Voor mensen, maar ook voor bedrijven. Wij willen dat ondernemingen makkelijker kredieten kunnen krijgen om te investeren in personeel of apparaten. Minder regels en lage lasten zorgen ervoor dat ondernemers de kans krijgen om te innoveren.

 

Een arbeidsmarkt zonder hindernissen.

Met enorme steunpakketten hielden we in de coronacrisis zoveel mogelijk banen en bedrijven overeind.

Nu we weer uit de crisis komen, merken we dat er te weinig schouders zijn om de lasten te dragen. De gevolgen van personeelstekorten merken we overal. Daarom is het noodzakelijk dat meer mensen gaan werken en dat we allemaal wat langer doorwerken. Alleen zo kunnen we ons mooie systeem van sociale zekerheid en pensioenen ook in de toekomst behouden. En onze voorzieningen op peil houden.

Wij willen mensen stimuleren om te werken en om gezond langer door te werken. Daarvoor is een moderne arbeidsmarkt nodig, die in staat is zich aan te passen aan technologische veranderingen. Een arbeidsmarkt waarin mensen zelf kunnen bepalen hoe en waar zij werken. Een arbeidsmarkt zonder hindernissen voor jongeren, ouderen en mensen die deels arbeidsongeschikt zijn. En een arbeidsmarkt die geholpen wordt door het onderwijs, omdat jongeren tijdens hun opleiding goed worden voorbereid op de banen die er zijn.

 

 

CDA

https://www.cda.nl/standpunten/

Wel arbeidsmigratie, niet wonen (woningen, huizen, bouwen) als onderwerpen.

Wij gaan in Europa het lastige debat aan over een betere regulering van arbeidsmigranten op grond van het vrij verkeer van personen. Hier ligt een wederzijds belang, omdat Midden- en Oost-Europese landen als Roemenië en Bulgarije kampen met een forse leegloop en verschillende West-Europese landen problemen ervaren van verdringing op de arbeidsmarkt en overlast in wijken. Daarbij kunnen ook afspraken tussen lidstaten een oplossing bieden. Slechte werkomstandigheden, misbruik en uitbuiting van arbeidsmigranten moeten worden aangepakt met strengere eisen aan bemiddelaars en uitzendbureaus en meer controles in het grijze en zwarte circuit. We treden streng op tegen het misbruik van sociale voorzieningen en toeslagen.

Tegelijkertijd hebben werkgevers met een grote vraag naar arbeidsmigranten een eigen verantwoordelijkheid in de opvang, huisvesting en begeleiding. Fiscale prikkels die ervoor zorgen dat het aantrekkelijker is om arbeidsmigranten hierheen te halen dan om Nederlandse werknemers in dienst te nemen, moeten worden geschrapt.

Coalitieakkoord 2021-2025 

In het coalitieakkoord hebben wij afspraken gemaakt om meer grip te krijgen op arbeidsmigratie. Zo komt er ten aanzien van arbeidsmigratie een richtgetal naar Duits voorbeeld. Wij voeren de aanbevelingen uit het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) uit om uitbuiting, slechte huisvesting en oneerlijke concurrentie aan te pakken. En er worden afspraken gemaakt met landen over het terugnemen van uitgeprocedeerden om tijdelijke circulaire arbeidsmigratie mogelijk te maken.

 

D66

https://d66.nl/standpunten/

 

https://d66.nl/nieuws/arbeidsmigratie-nodig-om-ambities-waar-te-maken/

https://d66.nl/arbeidstekort/

Bouwen bouwen bouwen van 1 miljoen woningen

 

We hebben arbeidsmigratie nodig om de grote tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

In vrijwel alle sectoren kampen bedrijven met een tekort aan personeel. In totaal staan er maar liefst 451.000 vacatures open. Dat is een groot probleem. We hebben goede mensen nodig om de woningcrisis op te lossen en de strijd aan te gaan tegen klimaatverandering. Daarnaast kan arbeidsmigratie helpen om meer grip te krijgen op migratiestromen richting Europa.

Geen taboe op arbeidsmigratie

Voor veel partijen is arbeidsmigratie taboe. Voor D66 niet. Al in 2020 kwam toenmalig Kamerlid Maarten Groothuizen met een plan voor meer en betere arbeidsmigratie. ‘Nederland staat te springen om arbeidskrachten. Onze economische groei staat onder druk. Wij willen ervoor zorgen dat bedrijven en ondernemers goede mensen in dienst kunnen blijven nemen’, zei hij toen. Inmiddels is het aantal vacatures en daarmee de behoefte aan goede vakkrachten alleen maar meer toegenomen.

Voorkomen van tragedies

Door het aanbieden van legale migratieroutes voor arbeidsmigratie kan ook worden voorkomen dat mensen met behulp van gewetenloze mensensmokkelaars naar Europa proberen te komen. Hoewel niet meer dagelijks in het nieuws, stappen mensen nog altijd in gammele bootjes met de belofte van een beter leven. Meer grip op migratie is nodig om deze tragedies te voorkomen.

Zorgen over leefomstandigheden

Arbeidsmigratie werkt alleen als we het goed en netjes regelen. Arbeidsmigranten moeten kunnen rekenen op goede huisvesting en een eerlijk loon. Malafide werkgevers moeten we aanpakken. Daarom wil D66 dat de arbeidsinspectie meer bevoegdheden krijgt om te handhaven. Ook moeten de aanbevelingen van de commissie Roemer (een commissie die onderzoek deed naar de leefomstandigheden van arbeidsmigranten) versneld worden doorgevoerd.

 

De crisis in de economie is er eentje die we nu al aan kunnen zien komen. Langzaamaan rijdt onze economie de modder in. De signalen halen steeds vaker het nieuws, tekorten in de kinderopvang, tekorten in het onderwijs, tekorten in de zorg. Resulterend in kinderen die niet naar de opvang of naar school kunnen. En wachtlijsten voor noodzakelijke operaties die steeds langer worden. Hoe komt dat?

Nederlanders worden steeds ouder. Naast dat dit voor veel mensen fijn is, betekent het ook dat er steeds minder werkenden in Nederland zijn. Want onze bevolking groeit niet zo snel als deze vergrijst.
Zelfs als vandaag de volledige Nederlandse beroepsbevolking aan het werk zou gaan, zouden we nog steeds ontzettend veel openstaande vacatures hebben. Een probleem waar we niet langer omheen kunnen.

Als we het morgen beter willen hebben, moeten we daar nu iets aan doen. Te vaak heeft de politiek crises voor zich uitgeschoven. We zagen het bij stikstof, klimaat en asiel.

 

 

CU

https://www.christenunie.nl/standpuntenlijst

 

https://www.christenunie.nl/standpunt/arbeidsmigratie

Bouwen, bouwen, bouwen 

De afgelopen jaren zijn we bij de migratie gericht op arbeid in een oude valkuil gestapt. De gastarbeiders-geschiedenis van een achteloze omgang met arbeidsmigranten lijkt zich op een nieuwe manier te herhalen. En dat terwijl de afgelopen jaren ons migratiesaldo (het aantal mensen dat we er als gevolg van migratie bijkrijgen in Nederland) onder andere is gestegen door de toegenomen arbeidsmigratie van buiten en binnen Europa.

Gelet op prognoses over onze arbeidsmarkt in de komende dertig jaar ontkomt Nederland er niet aan om een beroep te blijven doen op kennismigranten en praktisch geschoolde arbeidskrachten uit het buitenland. Het is duidelijk dat we - welk beleid we ook voeren - arbeidsmigratie nodig hebben om de vergrijzing van onze samenleving op te vangen. Maar het lijkt inmiddels of we vooral bezig zijn met een race naar ‘diensten voor de laagste prijs met de slechtste arbeidsvoorwaarden’. Uitbuiting ligt op de loer en over de maatschappelijke impact van deze migratie, in het bijzonder van binnen de EU, is onvoldoende nagedacht. Niet het verdienmodel van bedrijven moet de maatstaf zijn voor arbeidsmigratie, maar de maatschappelijke behoefte. Er is meer afstemming nodig tussen vraag en aanbod, betere regulering van arbeidsmigratie vanuit het publieke belang en hardere afspraken binnen de Europese Unie. Dat is niet alleen in het belang van Nederland, maar ook in het belang van gemeenschappen in de landen waar arbeidskrachten massaal vandaan trekken. We willen voorkomen dat het uitgangspunt ‘private winsten en publieke zorgen’ wordt. We willen een beleid dat arbeidsmigratie beter reguleert, meer investeert in de mensen die hier komen werken en oog houdt voor het belang van onze samenleving. 

 • Richtgetal voor arbeidsmigratie.Nederland kan de migratie naar ons land beter in goede banen leiden en voorspelbaarder maken. Er komt een jaarlijks richtgetal voor arbeidsmigratie, op basis van gerichte arbeidsmarktanalyses. 
 • Planbureau migratie.Er komt een onafhankelijk planbureau voor migratie, dat gevraagd en ongevraagd kan adviseren over (arbeids)migratie en helpt om meer inzicht en grip te krijgen. 
 • Europees pact voor arbeidsmigratie.De ChristenUnie wil dat het mogelijk wordt voor lidstaten om onderling afspraken te maken over arbeidsmigratie. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op het aantal arbeidsmigranten of de duur van de arbeidsperiode. Ook valt te denken aan het gebruik van sociale voorzieningen, de export van WW, de terugkeer van arbeidsmigranten en het helpen terugdringen van werkloosheid in het land van herkomst.  

 • Tewerkstellingsvergunning ook voor EU.
   Om arbeidsmigratie beter te kunnen richten op sectoren waar echt tekorten zijn, willen we bevorderen dat het systeem van tewerkstellingsvergunningen ook toegepast kan worden op werknemers uit EU-landen.  
 • Vakbekwaamheidseisen uitzendbranche. Om misstanden met arbeidsmigranten te bestrijden voeren we een stelselwijziging door voor de uitzendmarkt. Er gaan vakbekwaamheidseisen gelden voor iedereen die een uitzendbureau wil starten. Wie een uitzendonderneming wil starten volgt een opleiding en doet aan bekwaamheidsonderhoud. Ook gelden vestigingseisen.  
 • Vergunningsplicht uitzendbureaus. Nederland is het enige land in de Europese Unie dat geen vergunningplicht kent voor uitzendbureaus. Het is in ons land eenvoudiger om een uitzendbureau te beginnen dan een snackbar, terwijl het om mensen gaat. Dat raak met name arbeidsmigranten. Via een vergunningsplicht wordt beter toezicht gehouden op de activiteiten van uitzendbureaus en de voorwaarden waaronder inlening plaatsvindt. Malafide bedrijven worden gesloten en overtreders flink beboet.  
 • Aanpak van schijnconstructies.Er zijn Europese afspraken nodig over vestigingseisen voor ondernemingen, om brievenbusfirma’s te voorkomen. Dit voorkomt o.a. het misbruik van afdragen van sociale zekerheidspremies. 
 • Gelijk loon voor gelijk werk.Sommige werkgevers proberen door ‘contracting’ loonvoorwaarden uit cao’s te ontduiken. De cao van de inlenende onderneming wordt daarom leidend en is daardoor ook van toepassing op gecontracteerde onderaannemers.  
 • Dwingende registratie.Een deel van de arbeidsmigratie blijft nu buiten het zicht van gemeenten, door de late registratieverplichting. We willen dat ook mensen die korter dan 4 maanden werken en verblijven in een gemeente de verplichting krijgen zich in te schrijven of te registeren bij de gemeente. 

 

 

https://www.christenunie.nl/blog/2019/12/16/ChristenUnie--SP-Arbeidsmigratie-moet-eerlijk-en-sociaal

 

Zo’n 15 jaar geleden maakte het kabinet een schatting van het aantal werknemers dat vanuit andere landen naar Nederland zou komen om hier te werken. Het zouden er ‘op termijn’ zo’n 40 duizend worden.

Vandaag zijn er in Nederland ongeveer 400 duizend arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Tien keer zoveel als destijds verwacht. Sommige politieke partijen roepen op om op korte termijn nog 50.000 mensen extra hierheen te halen, omdat onze bedrijven in het huidige economische tij nu eenmaal mensen nodig hebben.

Uitzendbureaus profiteren
In het huidige systeem van wat we ‘ongereguleerde arbeidsmigratie’ noemen (mensen kunnen hier zonder enige beperking of controle vooraf aan de slag) zijn zij het inderdaad die profiteren: werkgevers en uitzendbureaus die tegen lage kosten werknemers uit Midden- en Oost-Europa kunnen halen. Voor hen mooi, maar het is niet sociaal en niet eerlijk voor de mensen om wie het gaat.

De ChristenUnie is niet tegen arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie kan van waarde zijn voor ons, onze economie en onze samenleving. Arbeidsmigratie kan ook van waarde zijn voor de mensen die hierheen komen om nuttig werk te doen, om misschien wel bij te leren en om geld te verdienen.

Maar ongereguleerde arbeidsmigratie is niet goed voor onze samenleving, niet goed voor het land van herkomst en niet goed voor de arbeidsmigranten zelf. Als we arbeidsmigratie over laten aan de grillen van ‘de markt’ leidt dat tot druk op sociale gemeenschappen, leidt tot uitbuiting van arbeidsmigranten en leidt dat tot oneerlijke concurrentie tussen verschillende groepen werknemers. Mensen die nu in de bijstand zitten, worden aan hun lot overgelaten, omdat bedrijven goedkope arbeidskrachten uit het buitenland halen. Arbeidsmigratie is dan níet sociaal en níet eerlijk, wat het wel zou moeten zijn.

Initiatiefnota
Daarom komen ChristenUnie en SP vandaag met een initiatiefnota over arbeidsmigratie. In deze nota staan voorstellen om op Europees niveau afspraken te maken over het reguleren van arbeidsmigratie. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld om de doorgeslagen flexibilisering van onze arbeidsmarkt aan te pakken en de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren.

Arbeidsmigratie is een pervers verdienmodel geworden. Intussen zijn er brede negatieve gevolgen, zowel voor de arbeidsmigranten zelf als voor de samenleving als geheel. Denk daarbij aan achterblijvende lonen, verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt, druk op de sociale zekerheid, problemen met huisvesting en overlast.

Vrijwel dagelijks verschijnen er berichten over misstanden gerelateerd aan arbeidsmigratie: uitbuiting, slechte arbeidsomstandigheden en erbarmelijke huisvesting. De meeste arbeidsmigranten worden willens en wetens weggestopt op campings, recreatieparken, industrieterreinen of hotels. Het maakt hen kwetsbaar en zorgt voor vervreemding. Ze betalen de hoofdprijs aan huur en van integratie is geen sprake. Daarnaast zitten ze vaak in een afhankelijkheidsrelatie omdat hun werkgever regelmatig ook hun huisbaas is. Heb je gedoe op je werk, dan verlies je mogelijk je dak boven je hoofd.

Arbeidsmigratie heeft ook forse gevolgen voor de landen waaruit de mensen wegtrekken. Grote delen van Oost-Europa lopen leeg en gaan een demografische winter tegemoet. De economie en welvaart in landen in Midden- en Oost-Europa hapert door onder meer het wegtrekken van arbeidsmigranten. Jonge mensen trekken weg in plaats van hun talenten en opleiding in het thuisland in te zetten.

Sociaal en eerlijk
In de ogen van SP en ChristenUnie is het niet sociaal en eerlijk om arbeidsmigratie op zijn beloop te laten. We moeten in Europa durven aankaarten dat er regulering van arbeidsmigratie nodig is. We moeten de uitbuiting van arbeidsmigranten aanpakken. Er moet een vergunningsplicht voor uitzendbureaus komen, zodat malafide bureaus kunnen worden geweerd.

Om de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren, willen we inhoudingen op het loon verbieden en schijnconstructies aanpakken. We moeten investeren in de arbeidsmigranten die hierheen komen, door hen bijvoorbeeld de taal te leren. Maar we moeten ook inzetten op het aan het werk helpen van mensen die nu in de bijstand zitten. Hen perspectief geven, ook op een vast contract, door de flexibilisering van de arbeidsmarkt tegen te gaan.

We moeten, kortom, op allerlei fronten aan de slag om de uitwassen van ongereguleerde arbeidsmigratie tegen te gaan. We moeten opkomen voor mensen, in plaats van voor uitzendbureaus. Want arbeidsmigratie kan iets moois zijn, maar alleen als het sociaal en eerlijk is.

 

JA21

 

https://ja21.nl/standpunten/immigratie-en-asiel

https://ja21.nl/standpunten/default-title/integratie-en-nederlandse-identiteit

 

massaal betaalbare woningen bouwen,

 

Het Nederlandse belang moet weer voorop komen te staan. Nederland is hard toe aan zeggenschap over eigen grenzen en het asiel- en immigratiebeleid. Denemarken laat zien dat dit ook binnen de EU mogelijk is. De immigratie moet fors worden beperkt. Als integratie mislukt, is remigratie een redelijke oplossing. Opvang van vluchtelingen dient plaats te vinden in de eigen regio. Er moet een einde komen aan de zwaar gesubsidieerde asielindustrie.

JA21 wil

 • Immigratie fors inperken
 • Zeggenschap terughalen over onze eigen grenzen en asiel- en migratiebeleid, invoering mobiele grenscontroles
 • Asielzoekers opvangen in de eigen regio, veto tegen nieuwe EU-migratiepact
 • Illegaliteit strafbaar stellen, illegalen actief uitzetten in plaats van opvangen

Integratie en Nederlandse identiteit

Nederland heeft een eeuwenoude geschiedenis die ons land gevormd heeft. We zijn trots op onze identiteit. Deze willen wij beschermen. Nieuwkomers dienen in de heersende cultuur te integreren. Nederlandse wetten en Westerse waarden gaan boven de islam. Identiteitspolitiek, zoals het afdwingen van quota en het uitwissen van onze geschiedenis, splijt het land en moet worden tegengegaan. Wij maken géén excuses voor wie we zijn.

JA21 wil:

 • Onze taal, cultuur, normen en waarden als basis. Immigranten dienen zich aan te passen.
 • De vrijheid van meningsuiting met hand en tand verdedigen.
 • Geen identiteitspolitiek: geen afgedwongen quota en opgelegde diversiteit, stoppen met uitwissen van de Nederlandse geschiedenis.
 • Buitenlandse financiering van moskeeën en islamscholen verbieden, boerkaverbod uitbreiden.

 

BBB

https://boerburgerbeweging.nl/drenthe/provinciale-staten/verkiezingsprogramma/#pijler-11

 

NB Voor elke provincie was er van BBB een apart programma. Ik heb een willekeurig programma eruit gepikt, te weten van Drenthe.

 

Bevolking zal toenemen, bouwen noodzakelijk

 

Vluchtelingen en migranten

 • Mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlogen of van wie hun leven en/of dat van hun gezin ernstig wordt bedreigd en dat kunnen aantonen zijn welkom in Nederland voor de tijd die daarvoor nodig is. Voorkeur heeft het om ervoor te zorgen dat deze mensen in eigen regio’s worden opgevangen. Dit maakt het makkelijker om deze mensen, wanneer dat weer mogelijk is, in te zetten bij de wederopbouw van hun land.
 • Immigranten die NIET uit een oorlogsgebied komen of van wie het bestaan van hun en
  hun gezin niet ernstig worden bedreigd, moeten kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een onderkomen hebben. Als zij dit kunnen bewijzen en de Nederlandse taal goed machtig zijn, dan worden zij toegelaten. Na vijf jaar te hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij en economie kunnen zij in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning.
 • Economische gelukszoekers zonder werk en inkomen worden niet toegelaten of zo snel mogelijk uitgezet naar eigen land. Nederland neemt alleen aantoonbare oorlogsslachtoffers of aantoonbaar ernstig bedreigde mensen op.
 • Het Kabinet zet in op minder immigratie. Voedselschaarste leidt tot sociale onrust, armoede, burgeroorlogen en daarmee immigratiestromen. Dit is onwenselijk. Nederland helpt deze landen met haar landbouwkennis om voedselzekerheid te verkrijgen
 • Mocht het Kabinet de vraag stellen aan de provincie Drenthe om actief mee te denken en locaties te werven voor onderdelen van het asielbeleid, dan zal BBB Drenthe terughoudend zijn en pas bij een meerderheid instemmen met uitbreiding van de huidige capaciteit binnen de provincie Drenthe.

 

GL

https://groenlinks.nl/standpunten/werk/arbeidsmigratie

Woningmarkt is verziekt, niet zozeer bouwen etc.

 

Het vrije verkeer van goederen en personen is één van de verworvenheden van de Europese Unie.

Wij willen:

 • Gelijk loon voor gelijk werk;
 • Uitbuiting en schijnconstructies hard aanpakken;
 • Goede afspraken maken over arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie.

Het grootste deel van de mensen die uit het buitenland naar Nederland komen, bestaat uit arbeidsmigranten. Mensen die op zoek zijn naar werk, nieuwe kansen en een beter leven. Het vrije verkeer voor personen binnen de Europese Unie is een groot goed, maar vraagt om regulering. GroenLinks strijdt voor gelijk loon voor gelijk werk, we pakken werkgevers en uitzendbureaus die zich schuldig maken aan uitbuiting hard aan en we verbieden schijnconstructies die uitbuiting faciliteren. We maken goede afspraken over arbeidsmigratie van buiten de EU.

GELIJK LOON VOOR GELIJK WERK

 

We moeten echter voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat met Nederlandse werknemers. Daarom is het belangrijk dat alle werknemers in Nederland, ongeacht waar ze vandaan komen, recht hebben op hetzelfde loon en dezelfde sociale voorzieningen.

UITBUITING EN SCHIJNCONSTRUCTIES HARD AANPAKKEN

We versterken de positie van arbeidsmigranten door de koppeling van contracten voor werk, huisvesting en vervoer te verbieden en streng te handhaven op fatsoenlijk werkgeverschap. Gemeenten waar arbeidsmigranten werken, hebben de verantwoordelijkheid om voor goede huisvesting te zorgen. Provincies zien daarop toe. We zetten ons ervoor in dat arbeidsmigranten zelf en de organisaties die voor hen opkomen beter worden gehoord.

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN OVER ARBEIDSMIGRATIE VAN BUITEN DE EUROPESE UNIE

Er komen meer mogelijkheden voor arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie. We sluiten overeenkomsten met herkomstlanden van arbeidsmigranten, waarin we de ruimte voor arbeidsmigratie afstemmen op de tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt en de beschikbaarheid van en behoefte aan werknemers in het land van herkomst. Dat geldt ook voor stages, werkervaringsplaatsen en opleidingen in beroepen waar in Nederland vraag naar is.

 

PvdA

https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/samenleving-en-democratie/integratie-zodat-iedereen-mee-kan-doen/

meer bouwen, speculanten, samenwonen

 

Voor nieuwe Nederlanders begint integratie met de expliciete keuze voor een bestaan in Nederland. Daarvoor is het leren van de taal een eerste vereiste om mee te kunnen doen. Kennis van de taal maakt zelfstandig, geeft kansen en maakt het mogelijk om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Daarom investeren wij in het leren van de Nederlandse taal, passend bij het niveau dat iemand heeft. Inburgering voor mensen die asiel hebben gekregen wordt gratis. Het is in het belang van ons allemaal dat deze mensen zo snel mogelijk volledig kunnen meedraaien in de samenleving. Daarom willen we al op de azc’s beginnen met taalles.

 

SP

https://www.sp.nl/standpunt/arbeidsmigratie

Misstanden: prijzen gestegen, verhuurheffing, verdwijnen sociale huurwoningen, daklozen

Arbeidsmigratie uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie en daarbuiten moet beter worden geregeld. Werkgevers kunnen geen beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten als er geen garanties zijn voor het uitbetalen van gelijk loon voor gelijk werk en voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten. Inzet van illegale arbeid is schadelijk voor binnen- én buitenlandse arbeidskrachten en moet worden voorkomen.

Mensen die gelijk werk doen, hebben ook gelijke rechten. Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. We willen voorkomen dat in ons land banen tegen lage lonen worden weggeconcurreerd en werknemers worden uitgebuit. Bij uitbuiting mogen we nooit wegkijken. Om te voorkomen dat arbeidsmigranten worden uitgebuit reguleren we uitzendbureaus en voeren we (tijdelijke) werkvergunningen in. We maken een einde aan de dubbele pet van werkgever en huisbaas. We gaan uit van gelijk loon voor gelijk werk, de bedrijven betalen alle werknemers volgens de geldende cao-afspraken.

Arbeidsmigratie zonder regels zorgt voor lage lonen en uitbuiting. 

Honderdduizenden werknemers uit Oost-Europa werken in Nederland voor een laag loon en onder slechte omstandigheden. En dat terwijl veel Nederlanders op zoek zijn naar werk of een loonsverhoging goed kunnen gebruiken. Arbeidsmigratie zonder regels houdt de lonen laag en speelt werknemers tegen elkaar uit, terwijl foute uitzendbureaus en multinationals in de watten worden gelegd. De SP ging undercover en zag met eigen ogen hoe werknemers uit Oost-Europa hier uitgebuit worden.

Actieplan arbeidsmigratie

Het is steeds vaker pijnlijk zichtbaar hoe kwetsbaar de positie van veel arbeidsmigranten is. Hun woon- en werkomstandigheden zijn vaak belabberd. Daarom roepen we met een initiatiefnota Actieplan Arbeidsmigratie samen met de ChristenUnie op om de misstanden rond arbeidsmigratie snel aan te pakken.

https://www.sp.nl/sites/default/files/actieplan_arbeidsmigratie.pdf

In dit systeem profiteren enkelen, maar zijn de negatieve gevolgen voor de samenleving en voor de arbeidsmigranten zelf. Denk aan achterblijvende lonen, verdringing op de arbeidsmarkt, druk op de sociale zekerheid, problemen met huisvesting en overlast. Degenen die profiteren zijn met name de werkgevers en de uitzendbureaus. Zij profiteren van de lage arbeidskosten, maar het heeft niets te maken met goed werkgeverschap. Het is een pervers verdienmodel. Bovendien houdt het ongelijkheid tussen landen in stand en is het een belemmering voor ‘opwaartse convergentie’, een belangrijke doelstelling van de Europese Unie (verbetering van sociaaleconomische omstandigheden in de EU). Arbeidsmigratie werkt ook ontwrichtend voor veel gezinnen en kinderen. Als de kinderen achterblijven worden zij vaak gedurende een groot deel van hun jeugd door hun grootouders opgevoed, de ouders verblijven immers duizenden kilometers verderop. Sommige kinderen zien hun ouders voornamelijk via Skype. Veel van de misstanden met arbeidsmigranten waren al jaren bekend. Er is alleen weinig mee gedaan. In 2011 deed de Tweede Kamer onderzoek naar arbeidsmigratie (de commissieKoopmans). Het rapport bevat stevige aanbevelingen1:

De problematiek rond arbeidsmigratie roept vragen op. Hoe zorgen we ervoor dat arbeidsmigratie juist zorgt voor meer welvaart in alle lidstaten van Europa? Hoe kunnen arbeidsmigranten in ruil voor een goed loon op een fatsoenlijke manier wonen en werken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat arbeidsmigratie niet leidt tot sociale dumping en druk op lonen in ontvangende lidstaten? Hoe kunnen we de integratie en participatie van arbeidsmigranten, die niet zelden permanent blijven, in goede banen leiden? Met andere woorden: hoe voorkomen we dat de komst van arbeidsmigranten in lidstaten met betere kansen op werk, lokale samenlevingen hier en daar teveel onder druk zet? En hoe voorkomen we stagnerende welvaart, leegloop en een braindrain met grote economische en maatschappelijke gevolgen in de landen van herkomst? Kunnen we het vrij verkeer van werknemers ter discussie stellen in een Unie waarin lidstaten op sociaaleconomisch vlak nog altijd enorm van elkaar verschillen?4 Het is niet sociaal en rechtvaardig om dit alles op zijn beloop te laten. Er is actie nodig.

Arbeidsmigratie kan lokale gemeenschappen onder druk zetten en tot uitbuiting leiden. In de thuislanden zien we vergrijzing en leegloop. Deze leegloop heeft tot gevolg dat landen in OostEuropa op hun beurt arbeidskrachten van elders aantrekken, bijvoorbeeld uit Oekraïne. Zo werkt iedereen als het ware een land verderop: prettig voor bedrijven, want de race naar beneden qua arbeidsvoorwaarden geldt Europa-breed. Maar zeer ontwrichtend voor de samenleving, omdat gemeenschappen uit elkaar worden getrokken. Duidelijk is dat we niet uit kunnen gaan van het EU-grondgebied als één functionerende arbeidsmarkt. Die eenheidsgedachte doet de verschillen in economie, cultuur, taal, lonen en gebruiken simpelweg tekort.

 

PvdD

https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/arbeidsmigratie

 

Een dak boven je hoofd is een basisrecht voor iedereen. Toch hebben veel mensen moeite om een woning te vinden. De woningnood is historisch groot. Om dat op te lossen zullen er tot 2030 een miljoen woningen bij moeten komen. We maken ruimte voor woningen. Door te kiezen voor een forse krimp van het aantal dieren in de veehouderij,

 

Het vooropstellen van korte termijnbelangen en economische groei gaat ten koste van onze planeet, mens en dier inclusief. Veel migratie is het gevolg van de mondialisering van productie en consumptie. De Partij voor de Dieren wil van regionalisering van productie en diensten het uitgangspunt maken. Dat is minder ontwrichtend voor zowel de Nederlandse economie als de economieën in de landen waar de arbeidsmigranten vandaan komen. Op dit moment is arbeid in Nederland erg duur. Door arbeid in Nederland goedkoper te maken, neemt de vraag naar goedkope arbeid uit het buitenland af.

Daarnaast wil de Partij voor de Dieren de positie van de individuele werknemer versterken, met inbegrip van de vaak kwetsbare arbeidsmigranten. Er komen strenge eisen aan onderkomens van arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten krijgen in ieder geval recht op een slaapkamer die ze niet hoeven te delen. Werkgevers zijn verantwoordelijk indien arbeidsmigranten hierin niet gefaciliteerd worden. Commerciële bedrijven kunnen niet tegelijkertijd werkgever en huisbaas zijn van arbeidsmigranten.

 

PVV

https://www.pvv.nl/images/09012020/verkiezingen2020/0acxyuew34z/VerkiezingsProgramma2021-Final.pdf

Daarnaast ligt er een duizelingwekkende bouwopgave.

En weer een eigen immigratiebeleid kunnen voeren en onze grenzen kunnen sluiten voor gelukzoekers en immigranten uit islamitische landen. Want Nederland is overbevolkt en de islam hoort niet bij Nederland.

Gedurende tien jaar Rutte zijn in Nederland zo’n 750.000 niet-westerse allochtonen binnengehaald. Jaar in jaar uit werden alle immigratierecords gebroken. Nederland is een overbevolkt land geworden. Asielzoekers, gezinsmigranten en andere gelukzoekers weten precies waar ze verblijfsvergunningen, huizen en uitkeringen krijgen.

 

Volt

https://static1.squarespace.com/static/5f82f878bf19dc36c8f0f0c9/t/605268fdc190496c5f653579/1616013576737/Volt_nl_programma_CR-16-3-22.pdf

 

Op dit moment is wonen weliswaar een sociaal grondrecht, toch komen we in Nederland al 331.000 woningen tekort, met de verwachting dat het er nog veel meer gaan worden.

 

Arbeidsmigratie We hebben in Nederland een tekort aan mensen in meerdere sectoren, zoals de technische beroepen, de zorg, het onderwijs, transport en logistiek, en de ict. Volt wil dat arbeidsmigranten in hun land van herkomst al via een portal kunnen zien of er geschikte functies voor hen openstaan en dat vóór hun overkomst naar ons land vaststaat of ze hier een baan kunnen krijgen. Dat betekent ook dat we meer mogelijkheden willen bieden voor niet-Europese migranten om een (tijdelijk) visum te krijgen voor ons land of een andere Europese lidstaat. Dat helpt hen, het land van herkomst maar ook onze economie en maatschappij. Om hierbij zowel binnen- als buitenlandse arbeidskrachten tegen de negatieve gevolgen van economische migratie te beschermen, willen wij op Europees niveau een aantal basisvoorzieningen op elkaar afstemmen op het gebied van sociale, juridische en medische dienstverlening.

 

 

SGP

https://sgp.nl/standpunten?page=7

Niets gevonden

 

BIJ1

https://bij1.org/wp-content/uploads/2021/12/Partijprogramma-BIJ1.pdf

Werk moet toegankelijk zijn voor iedereen, maar dat is nu nog niet het geval. Racisme, seksisme, validisme en andere vormen van onderdrukking moeten keihard worden bestreden. Ook moet werk eerlijker worden verdeeld en pakken we genderongelijkheid aan. Mensen met een (onzichtbare) beperking verdienen daarnaast een eerlijke kans op een duurzame baan en eerlijke betaling, gekeken wordt naar mogelijkheden en niet alleen naar moeilijkheden. Arbeidsmigranten verdienen daarnaast dezelfde rechten als Nederlandse werknemers.

 

De rechten van arbeidsmigranten moeten beter worden beschermd. Er komt betere regelgeving voor arbeidsomstandigheden, vergoedingen, minimumloon, en maatstaven voor huisvesting. Uitzendcentra en werkgevers komen onder scherp toezicht te staan en arbeidsmigranten krijgen betere voorlichting over hun rechten. 7 Arbeidsmigranten moeten dezelfde rechten op beloning en arbeidsvoorwaarden hebben als werkenden met een Nederlandse nationaliteit.

BIJ1 vindt het hoog tijd om de reputatie en rechtspositie van vluchtelingen en arbeidsmigranten te verbeteren. Door mensen als gelijkwaardig te zien in plaats van als last, kan Nederland juist baat hebben bij migratie.

 

Denk

https://www.bewegingdenk.nl/wp-content/uploads/2023/01/Verkiezingsprogramma-PS2023-Noord-Holland.pdf

We zetten in op de bouw van meer sociale woningen, onder andere door grondbeleid in de vorm van actieve verwerving van private grond.

Diversiteit van het monumentenbeleid. Monumenten moeten een weerspiegeling zijn van de lokale bevolking. Denk wil dat er meer aandacht komt voor vrouwen en arbeidsmigranten uit onze geschiedenis, omdat ze meer aandacht verdienen dan ze nu krijgen.

 

FVD

https://fvd.nl/standpunten/immigratie

FVD wil:

 1. Snel nieuwe woningen bouwen, met name in het middensegment.
 2. Maximaal 30% sociale huurwoningen, aandacht voor kleinschalige bouw en inpassing.
 3. Private bouwprojecten moeten niet gedwongen worden om een verplicht percentage sociale woningbouw te realiseren.

Niets over arbeidsmigranten

 

De problemen op de woningmarkt zijn het directe gevolg van jarenlang verkeerd beleid: massale immigratie, peperduur klimaatbeleid en verdergaande Europese eenmaking hebben wachttijden gecreëerd, woningbouw bemoeilijkt en beleggingen in vastgoed en steeds hogere hypotheken gestimuleerd. Daarom is er nu sprake van een wooncrisis en moeten snel meer woningen worden gebouwd. Maar op de lange termijn is dat niet genoeg. Het is niet wenselijk dat ons hele land wordt volgebouwd en dat kostbare natuur en landbouwgrond wordt opgegeven ten behoeve van de alsmaar voortgaande immigratie. FVD wil de immigratie inperken en actieve remigratie bevorderen, waardoor er woningen vrijkomen. Zonder onzinnig klimaat- en energiebeleid worden woningen weer betaalbaar. En als we eindelijk uit de dramatische euromunt zijn gestapt, komt er weer een realistische rente. Zo willen wij dit gigantische probleem gaan aanpakken.