Regeringsbeleid luchtvaart-veeteelt

 

Luchtvaart en veeteelt bedreigen allebei de gezondheid van ons land, van onze burgers en van onze natuur. Luchtvaart levert gezondheidsproblemen en herrie voor miljoenen Nederlanders en bedreigt op mondiale schaal het klimaat. Veeteelt legt op een gigantische schaal beslag op grond en water en vernietigt op even grote schaal de kwaliteit van grond en water, door uitstoot van ammoniak uit mest, methaan, fosfaat en door gebruik van antibiotica en bestrijdingsmiddelen. 

De veeteelt bedient zich van methoden waardoor de Nederlandse natuur op ingrijpende manier wordt aangetast, niet alleen door verzuring maar ook door vernieling van bodem, weghalen van houtwallen et cetera.

Hier raakt de problematiek van de luchtvaart die van het vernielen van de natuur. Als de luchtvaart niet groeit en mensen veel minder gaan vliegen, wat ik op deze website bepleit, zullen meer Nederlanders op vakanties in eigen land aangewezen zijn. We kunnen dan geen land hebben dat door vervuiling en vernietiging zijn aantrekkelijkheid heeft verloren.

Opmerkelijk is dat regeringen de afbraak van ons land - door luchtvaart en veeteelt- decennialang hebben gesteund en nog steeds steunen, en dat fraude vanuit de sectoren niet of onvoldoende krachtig wordt gecontroleerd en bestreden. De kwalijke overeenkomsten staan in het overzicht hieronder.