Standpunten partijen SP-verkiezingen 2023

 

Inleiding

De informatie is ontleend aan de verkiezingsprogramma's van zestien partijen die meedoen aan de verkiezingen van 15 maart 2023. Kleine partijen, met één zetel in de Tweede Kamer en waarvan geen winst is voorspeld, zijn buiten beschouwing gelaten.

Ik zocht naar volgende verkiezingsprogramma's: 1. Algemeen, 2. Noord-Holland (wegens Schiphol) en 3. Flevoland (wegens Airport Lelystad). De tijd ontbrak mij om ook programma's van andere provincies met vliegvelden onder de loupe te nemen. 

De informatie die bestaat uit links en relevante teksten werd verzameld in de periode van 11 tot 16 februari 2023. Er is niet gestreefd naar een nette opmaak van de teksten.

Achtereenvolgens komen aan bod: VVD, CDA, D66, CU, JA21, FvD, GL, PvdA, PVV, PvdD, BBB, Volt, SGP, BIJ1, SP, DENK.

 

VVD

Provinciale staten 2023 - VVD

Niets te vinden over standpunten luchtvaart

VVD Noord-Holland - Schiphol | De Kooi

Door de aanwezigheid van verschillende luchthavens is de provincie een aantrekkelijk gebied voor bedrijven om zich te vestigen. Daarmee levert Noord-Holland een belangrijke bijdrage aan de regionale en de nationale economie en de werkgelegenheid. De VVD vindt dat de in het Aldersakkoord vastgelegde afspraken over de groei van Schiphol gerespecteerd dienen te worden. Er moet sprake blijven van een balans tussen de economische ontwikkelingen en de leefbaarheid in de omgeving. Bedrijven en woningen moeten gerealiseerd kunnen worden binnen de 20 Ke-contour, maar dan wel voor eigen rekening en risico zoals bebouwing in uiterwaarden. Behoud van Den Helder Airport/Maritiem Vliegkamp de Kooy is belangrijk voor de offshore-industrie in Noord-Holland.

 

VVD Flevoland - Standpunten

VVD Flevoland - 23. Lelystad Airport open.

We willen allemaal snel en makkelijk op vakantie. Maar de druk op Schiphol wordt steeds groter. Daarom willen we Lelystad Airport zo snel mogelijk openen voor vakantievluchten. Zodat Schiphol wordt ontlast en we de luchtvaart in zijn geheel in Nederland kunnen behouden en op termijn kunnen laten groeien.

 

CDA

Standpunten overzicht (cda.nl)  Noord-Holland

 

Het CDA steunt de krimp van Schiphol naar 440.000 vluchten en wil “vliegtuigvrije dagen”.

Geluidsoverlast rond Schiphol is een hardnekkig probleem. Stillere vliegtuigen en slimmere vliegroutes en -tijden hebben iets geholpen, maar de impact op de leefbaarheid is op veel plekken te hoog. Vanwege de hinder voor de omgeving steunen we de door het kabinet aangekondigde verlaging naar 440.000 vluchten per jaar. Het CDA is geen voorstander van een verdere verlaging, omdat daarmee de economische waarde van Schiphol in het gedrang komt. Voor de zwaarst getroffen dorpen wil het CDA jaarlijkse “vliegtuigvrije dagen” introduceren, waar op die dagen gegarandeerd niet overheen wordt gevlogen. We willen waar mogelijk het aantal nachtvluchten tot een minimum beperken

Wat het CDA betreft wordt de regio rond Schiphol omgevormd naar een zogeheten multimodale vervoershub, ook voor de internationale hogesnelheidstrein. Op relatief korte afstanden, zoals Londen, Parijs en Berlijn moet de trein een veel beter alternatief kunnen worden dan het vliegtuig. Wij willen dat iedereen kan en wil kiezen voor duurzaam reizen. Door te werken aan synthetische kerosine op grote schaal, kan vliegen ook duurzamer worden, inclusief substantiële verlaging van de stikstofuitstoot.

Voor het idee van een luchthaven in zee hebben meerdere onderzoeken uitgewezen dat dit vooralsnog te duur wordt. Bovendien kan de geluidsoverlast voor sommige gemeenten, zoals Heiloo en Castricum zelfs toenemen bij een luchthaven in zee. Op dit moment zien wij hier geen heil in.

 

Ons verkiezingsprogramma (cda.nl)  Flevoland

Verkiezingsprogramma 2023-2027.pdf (d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net)

 

Een bijzondere plek in onze economische ontwikkeling wordt ingenomen door Lelystad Airport. Het CDA realiseert zich dat er verschillend wordt gedacht over het al dan niet uitbreiden van Lelystad Airport tot luchthaven voor vakantievluchten. Wij vinden dat er minder gevlogen moet en kan worden. In ons beleid en bij de besluitvorming moet aan die verschillende geluiden tegemoet worden gekomen. Het besluit hierover ligt bij het kabinet, dat hierover niet vòòr 2024 zal beslissen. CDA Flevoland vindt de uitbreiding te verdedigen als: - Aan een aantal belangrijke milieu-voorwaarden wordt voldaan zoals geluid, CO2 en stikstofuitstoot; - Over de laagvliegroutes overeenstemming is tussen kabinet en regio; - Lelystad Airport na uitbreiding zich pofileert als een van de duurzaamste luchthavens in Europa, een ambitie die het al heeft uitgesproken.

- Lelystad Airport, of de Schiphol Groep, geen boeren in de regio uitkoopt om stikstofruimte voor Lelystad Airport te verkrijgen.

 

CDA Noord-Holland Verkiezingsprogramma 2023-2027.pdf (d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net)

 

Regio Schiphol wordt multimodale vervoershub Wat het CDA betreft wordt de regio rond Schiphol omgevormd naar een zogeheten multimodale vervoershub, ook voor de internationale hogesnelheidstrein. Op relatief korte afstanden, zoals Londen, Parijs en Berlijn moet de trein een veel beter alternatief kunnen worden dan het vliegtuig. Wij willen dat iedereen kan en wil kiezen voor duurzaam reizen. Door te werken aan synthetische kerosine op grote schaal, kan vliegen ook duurzamer worden, inclusief substantiële verlaging van de stikstofuitstoot.

 

“Vliegtuigvrije dagen” in zwaarst getroffen gemeenten Geluidsoverlast rond Schiphol is een hardnekkig probleem. Stillere vliegtuigen en slimmere vliegroutes en -tijden hebben iets geholpen, maar de impact op de leefbaarheid is op veel plekken te hoog. Vanwege de hinder voor de omgeving steunen we de door het kabinet aangekondigde verlaging naar 440.000 vluchten per jaar. Het CDA is geen voorstander van een verdere verlaging, omdat daarmee de economische waarde van Schiphol in het gedrang komt. Voor de zwaarst getroffen dorpen wil het CDA jaarlijkse “vliegtuigvrije dagen” introduceren, waar op die dagen gegarandeerd niet overheen wordt gevlogen. Wij willen waar mogelijk het aantal nachtvluchten tot een minimum beperken. Daarnaast wil het CDA de kwaliteit en de transparantie verbeteren van de geluidmethodieken, en zullen deze voortaan moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij.

Het woonbeleid voor Amstelland-Meerlanden moet meer worden toegespitst op de regio. Ondanks Schiphol, moet er meer mogelijk zijn voor levensbestendige woningen en meer eenouder-, jongeren- en ouderenwoningen. Concepten als modulair bouwen en tiny houses passen hier goed bij. Het CDA denkt aan de locaties Rijsenhout, Uilenstede en het voormalig Proefstation Aalsmeer. Hierbij past ook een maatwerkaanpak voor het landelijk gebied in de regio, waar verwaarlozing op de loer ligt of al gaande is door een te strakke provinciale Omgevingsverordening. → Het nieuwe maximumaantal vluchten van 440.000 wordt niet overschreden. De regio ondervindt last van álle start- en landingsbanen. Naast ernstige geluids- en stikstofhinder, frustreert en blokkeert het luchthavenindelingbesluit (LIB) de ontwikkeling van onze woonkernen. De gewenste en noodzakelijk woningbouw in deze regio verdraagt zich niet met de overlast. → De provincie moet zich hard maken voor het schrappen van de bestaande reservering voor een zesde start- en landingsbaan (parallel aan de Kaagbaan) van Schiphol.

 

Een groeiende stad heeft een goede infrastructuur nodig van en naar omliggende gemeenten. Om de stad voor iedereen bereikbaar te houden, willen we dat woningen in overloopgebieden altijd goed bereikbaar zijn met goed Openbaar Vervoer. Het is cruciaal dat het OV van en naar de buitenwijken van Amsterdam met de omliggende gemeenten beter wordt. Om dit tot stand te brengen, dient onder andere ook de Noord/Zuidlijn te worden doorgetrokken. Denk hierbij aan het noorden richting Zaanstad of richting Schiphol. Daarnaast moeten we investeren in de aanleg van de OostWestlijn door Amsterdam, en verder. Hiervoor is goede samenwerking met de omliggende gemeenten nodig.

 

D66

 

D66 Noord-Holland — Standpunten

D66 Noord-Holland wil de aarde en provincie leefbaar houden voor de volgende generatie.

We zetten in op een ambitieus klimaatbeleid in Noord-Holland, waarin we geen enkele mogelijkheid tot verduurzaming laten liggen. 

 

Kijk in dit hoofdstuk voor standpunten en plannen over wonen, huren, duurzaam bouwen, over de fiets en het openbaar vervoer, of over de toekomst van luchtvaart en leefbaarheid.

Niets over luchtvaart, Schiphol en gerelateerde termen gevonden.

 

Microsoft Word - VKP D66ZH.docx

D66 wil: • Herstel van handhaving van wet- en regelgeving in de luchtvaart. De provincie Zuid-Holland moet haar positie aan bestuurlijke tafels rond de luchthavens Rotterdam The Hague Airport en Schiphol gebruiken om het belang van gezondheid, wonen, klimaat en natuur (in het bijzonder de stiltegebieden) te verdedigen en herstel van handhaving van natuur- en milieuwetgeving te eisen bij het bevoegd gezag en/of eigen gezag hiervoor in te zetten. • De provincie de schade van het vliegverkeer aan Natura 2000 gebieden in beeld brengt en bestrijdt, op basis van haar bevoegdheden ten aanzien van vergunningen en beheerplannen voor deze gebieden. • Herintroductie van persoonlijke gezondheidsbeschermingsnormen voor omwonenden van luchthavens en luchtwegen, gebaseerd op adviezen van de WHO. Deze persoonlijke normen komen in plaats van de huidige groepsnormen op aantallen gehinderden en het daaraan gekoppelde denken in primaire en secundaire banen. • Beëindiging van de uitzonderingspositie van de luchtvaart, ten aanzien van rapporteren en reduceren van de uitstoot van stikstofverbindingen en broeikasgassen. • Verbetering van meten en berekenen van vliegtuiggeluid rondom Rotterdam The Hague Airport en Schiphol. • Verbetering van het internationale spoornetwerk. Dit kan onder andere door het optimalisering van het gebruik van de hogesnelheidslijn door internationale treinen. Hiervoor lobbyen we bij de Rijksoverheid. • Toe naar sluiting van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport met als streefdatum 2040. Hiervoor maken we een transitieplan met alle betrokken partijen, waaronder de luchthaven, het Rijk en omliggende gemeenten. • Geen vakantievluchten meer vanaf de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. De luchthaven beperkt zich tot waartoe deze oorspronkelijk bedoeld is: zakenvluchten. Vluchten waarvoor de trein het redelijke alternatief is, moeten worden geweerd.

 

Lelystad Airport - D66 Flevoland

 

D66 Flevoland is voorstander van de opening van Lelystad Airport in 2020. Daarbij zijn de belangrijke uitgangspunten van Lelystad Airport wel leidend:

– Er is geen sprake van een nachtoperatie
– Er wordt alleen verkeer van Schiphol overgenomen
– Er is geen sprake van vrachtvluchten op Lelystad Airport

Daarnaast is het volgens D66 Flevoland belangrijk de herindeling van het luchtruim zo snel mogelijk te realiseren. Hierin zoeken we actief het contact met het rijk om dit te bespoedigen.
Zowel de luchthaven zelf als het naastgelegen bedrijventerrein, Airport Garden City, is van groot belang voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Meer vliegbewegingen boven Flevoland zal ook andere gevolgen hebben. We zijn scherp op overlast veroorzaakt door vliegbewegingen vanaf Lelystad Airport.
D66 is niet voor ongebreidelde groei van de luchtvaartsector en ziet graag verduurzaming op dit gebied. De impact van vliegverkeer op het milieu en de directe leefomgeving moet zoveel mogelijk beperkt worden. Gezien de mondiale schaal van het vliegverkeer ziet D66 Flevoland daarin een belangrijke rol weggelegd voor de rijksoverheid en samenwerking in Europa.

D66 Gemeente Epe — Lokaal D66 maakt zich op voor Provinciale Staten verkiezingen in maart

Uiteraard kwam Lelystad Airport voorbij als groot onderwerp en in het verlengde daarvan de stikstofcrisis, de huisvestingsopgave, specifiek om onze jongeren blijvend aan de regio te binden en de energietransitie die ons voorstaat. Geen gemakkelijke onderwerpen, waarbij ook nog eens de belangen van de grote Gelderse steden net iets anders liggen dan die van ons op de Veluwe.

 

 

Christenunie

 

Home - ChristenUnie Noord-Holland

https://noordholland.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:f67d8c21-7d0f-485d-a9d7-a81a58287ab6/2023-2027+verkiezingsprogramma+cu+ps+nh.pdf?format=save_to_disk

 

 • het zorgen voor een prettige, schone en gezonde leefomgeving voor alle inwoners. In de IJmond leven veel mensen in ongezonde lucht en rondom Schiphol hebben mensen last van geluidsoverlast. Voorzieningen verdwijnen uit dorpen op het platteland. We moeten zorgen dat dorpen leefbaar blijven.
 • Vermindering van het aantal vluchten op Schiphol zorgt voor minder overlast zodat er in de regio veel meer woningen kunnen worden gebouwd; onderzoek heeft aangetoond dat een aantal van 300.000 vluchten voldoende is om de hub-functie van Schiphol voldoende te blijven invullen.
 • De provincie ontmoedigt vliegverkeer onder andere door grenzen aan CO2-uitstoot te stellen en het aantal jaarlijkse vluchten vanaf Schiphol terug te brengen naar 300.000 (zie ook hoofdstuk 1 ‘Wonen voor iedereen’).
 • Geluidsoverlast van de luchtvaart - zeker in de (randen van) de nacht - veroorzaakt stress en gezondheidsschade bij omwonenden. De provincie gaat in samenwerking met de minister van IenW een aanpak formuleren om deze overlast van Schiphol tegen te gaan.

 

Stikstof: De ChristenUnie vindt dat alle sectoren proportioneel moeten bijdragen; dat betekent dus ook dat de uitstoot van Schiphol evenredig moet afnemen.

 

De ChristenUnie stelt welzijn boven economische winst. Dat betekent dat werkgelegenheid niet altijd leidend is indien de volksgezondheid in het geding is. Dat noemen we ‘brede welvaart’.

In Noord-Holland hebben we een aantal grote ondernemingen, onder andere luchthaven Schiphol, staalreus Tata Steel en bloemenveiling Flora Holland. Daarnaast hebben we verschillende havens en de zeesluis bij IJmuiden. Deze bedrijven en gebieden zorgen voor veel werkgelegenheid binnen onze regio. Ook zijn er veel bedrijven gelieerd aan deze grote ondernemingen, wat een positieve uitwerking heeft op de economie. Er zijn echter ook keerzijden aan dit succes. De toegenomen zorgen rondom de volksgezondheid – in met name de IJmond – zijn een reden geweest om het toezicht te verscherpen.

 

Verkiezingsprogramma 2019-2023 - ChristenUnie Flevoland

 

 • We staan, binnen de gestelde randvoorwaarden, achter de komst van Lelystad Airport en vinden dat deze ook zo snel mogelijk open moet, immers de besluiten hiertoe zijn reeds genomen. Wel is een belangrijke randvoorwaarde dat de knelpunten door laagvliegroutes zo snel mogelijk moeten worden opgelost door een herziening van het luchtruim. Hierdoor moet overlast voor delen van de gemeente Zeewolde en Dronten tot het minimum worden beperkt. De minister heeft dit reeds toegezegd en wij zullen haar hier ook aan houden. 

 

 

JA21

JA21 - Standpunten

Geen standpunten over luchtvaart.

Verbeteren bereikbaarheid via OV: aanleggen Lelylijn en Nedersaksenlijn, goede treinverbindingen tussen West-Nederland en Duitsland.

Het klimaatakkoord en de klimaatwet van tafel.

 

JA21_Actieplan-luchtvaart.pdf

 

Steeds weer wordt de luchtvaartsector neergezet als een gedateerde en vervuilende sector. Men kijkt echter niet naar alle economische voordelen en het vestigingsklimaat wat KLM en Schiphol de Nederlandse samenleving bieden. Schiphol en KLM versterken elkaar. JA21 wil de dreigende teloorgang van onze nationale trots stoppen en presenteert een plan voor het behoud van de sterke positie van de Nederlandse luchtvaartsector.

KLM moet de grote en belangrijke luchtvaartmaatschappij blijven die vanaf Schiphol de hele wereld rondvliegt. Schiphol moet blijven bestaan en in de top van de luchthavens van Europa blijven. JA21 staat achter de luchtvaart.

Wat JA21 betreft opent Lelystad Airport dit jaar nog, het zou zonde zijn om de investeringen van ruim 214 miljoen euro verloren te laten gaan.18 Wel moeten de laagvliegroutes zoveel mogelijk beperkt worden en moet de herindeling van het luchtruim zo snel mogelijk voltooid worden. Lelystad Airport zorgt voor een economische impuls voor de regio Lelystad en ontlast Schiphol waar nodig. Om Lelystad Airport zo aantrekkelijk en bereikbaar mogelijk te maken wil JA21 een directe trein zonder tussenstops tussen Schiphol en Lelystad met shuttlebussen naar de luchthaven in het hoogseizoen.

 

Onder Rutte III werd de vliegtaks ingevoerd, het nieuwe kabinet Rutte IV wil de vliegtaks verhogen. Volgens het coalitieakkoord moet het verhogen van de vliegtaks leiden tot een inkomstenbron van 600 miljoen euro per jaar. De reden van deze verhoging zou het aanmoedigen van treinvervoer zijn. Dit zal leiden tot een verdriedubbeling van de vliegtaks, richting de 23 euro per vliegticket.25 Het uitgangspunt van het kabinet dat een verdriedubbeling zal leiden tot evenveel vluchten geeft aan dat men de vliegtaks niet gebruikt als ontmoediging van vliegen maar als melkkoe. In het coalitieakkoord geeft de coalitie zelfs aan dat de vliegtaks niet zal leiden tot een reductie van de CO2-uitstoot.

JA21 is tegen de invoering van de vliegtaks. De vliegtaks leidt tot een kostenverhoging van vliegtickets met als gevolg dat vliegen voor lage en modale inkomens onbetaalbaar wordt

 

Regionale vliegvelden openhouden en aantal vluchten handhaven.

 

FVD

Standpunten - Forum voor Democratie (fvd.nl)

 

Infrastructuur, verkeer en transport - Forum voor Democratie (fvd.nl)

We willen onderzoek naar nieuwe vormen van transport, zoals hyperloops, hogesnelheidstreinen en innovatieve vliegtechnieken. 

Nieuwe luchthaven in de Noordzee aanleggen, geen belastingen op vliegreizen

Goede verbindingen met buitenland via hogesnelheidstreinen.

Verkiezingsprogramma_FVD_2021.pdf

Beschermen van nationale bedrijven in vitale sectoren zoals luchtvaart, water en energie.

We zetten in op een nieuwe luchthaven in zee. Die ontlast op termijn Schiphol, creëert extra werkgelegenheid en extra ruimte in ons land en is goed voor onze economie.

We willen het vliegverkeer faciliteren en automobilisten niet dwarszitten.

stoppen met de klimaatplannen.

 

GroenLinks

 

Luchtvaart | GroenLinks

 

Wij willen:

 • Een CO2-plafond voor de luchtvaart;
 • Accijns op kerosine;
 • Afschaffen van nachtvluchten en handhaven van normen voor geluidsoverlast;
 • Regie op de ontwikkeling van de luchtvaart.

EEN GROEIEND PROBLEEM

Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Vliegen brengt milieuvervuiling en geluidsoverlast met zich mee. Het aantal passagiers blijft groeien, omdat vliegtickets worden verkocht zonder dat de maatschappelijke en milieukosten in de prijs zitten. Dit gaat ten koste van klimaat, luchtkwaliteit én van gezondheid en levenskwaliteit van omwonenden.

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

De luchtvaart ontloopt de kosten voor milieuvervuiling. Vliegtickets zijn vrijgesteld van BTW en kerosine is vrijgesteld van accijns. Ook krijgen regionale luchthavens veel subsidie van de overheid om ze draaiende te laten houden. Dit maakt het lastig voor schoner vervoer om met de luchtvaart te concurreren.

DE VERVUILER BETAALT

GroenLinks wil dat de vervuiler gaat betalen, zodat bijvoorbeeld snelle treinen een eerlijke kans krijgen. Er moet een verbod op nachtvluchten komen, en het aantal korte afstandsvluchten moet drastisch verminderen. We stoppen korte vluchten waarvoor de trein een alternatief is en vullen de vrijkomende ruimte niet op met andere bestemmingen. GroenLinks wil bovendien niet nog meer overheidsgeld verspillen aan luchthavens die niet levensvatbaar zijn.

Met een Nederlandse tickettax ontmoedigen we veelvliegers. Daarnaast zetten we ons in Europa in voor het heffen van accijns op kerosine en btw op een vliegticket. De luchtvaart moet verplicht en wettelijk afdwingbaar geluidsoverlast en uitstoot van stikstof en (ultra)fijnstof verminderen en voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De luchtvaart kan en mag niet terug naar het niveau van voor corona.

LUCHTVAART MOET HET MAATSCHAPPELIJK BELANG DIENEN

De regels rond de luchtvaart zijn nu opgesteld om de sector maximaal te kunnen laten groeien, met het idee dat concurrentie zorgt voor het beste aanbod. Schiphol is nu veel te groot voor Nederland. Een luchtvaartbeleid voor de behoefte van Nederland leidt tot minder vluchten bij gelijke internationale bereikbaarheid. Lelystad Airport gaat niet open. Schiphol en de regionale vliegvelden worden kleiner en concentreren zich op de luchtvaart die voor Nederland belangrijk is. We gaan niet met subsidies en belastingvoordelen onrendabele vliegvelden overeind houden.

 

PvdA

https://noordholland.pvda.nl/verkiezingen-2023/

https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2021/02/PvdA-verkiezingsprogramma-2021-2025-Ons-plan-voor-een-eerlijker-en-fatsoenlijker-Nederland.pdf

Voor omwonenden van grote industrieën, zoals Tata Steel of Schiphol, verbeteren we de luchtkwaliteit.

Meer internationale treinverbindingen als alternatief voor vliegen. Er komen meer 46 internationale treinverbindingen, zoals de Berlijntrein via Apeldoorn en Arnhem. Er 59 1 komen betere grensoverschrijdende verbindingen tussen Venlo en Düsseldorf, Heerlen 2 en Aken, Groningen en Bremen en Hengelo en Münster. Amsterdam, Rotterdam en 3 Utrecht krijgen snelle verbindingen met Brussel, Parijs, Londen, Berlijn, Hamburg en 4 Kopenhagen. Het OV is daarmee een reëel en betaalbaar alternatief voor vliegen. 5 • Korte vluchten tegengaan. Zodra er snelletreinverbindingen zijn, schrappen we meer 6 vluchten binnen Europa. 7 • Geen BTW-subsidie voor vliegen. We schaffen de vrijstelling van vliegtickets voor 8 BTW af. Zo geven we vliegen een eerlijkere prijs. 9 • Landelijk netwerk van fietssnelwegen. We helpen de regio’s om het fietsen 10 aantrekkelijker en veiliger te maken door in plannen voor mobiliteit en infrastructuur de 11 fiets nadrukkelijk te betrekken. Naast recreatie wordt het gebruik van een fiets 12 aantrekkelijker voor woon- en werkverkeer en voor schoolgaande kinderen. 13 • Kerosinebelasting. Naast de industrie, landbouw, vervoersector en huishoudens dragen 14 ook de luchtvaart en scheepvaart bij aan CO2-reductie. Nederland voert – samen met 15 andere landen – een kerosinebelasting in en beprijst milieuschade. Binnenvaartschepen 16 krijgen strengere uitstootnormen. 17 • Voorwaarden aan luchthavens en -maatschappijen. We erkennen het belang van 18 Schiphol en KLM voor onze economie, maar stellen wel strenge duurzaamheids- en 19 arbeidsvoorwaarden die te allen tijde worden nageleefd. Overlast voor omwonenden van 20 vliegvelden wordt beperkt. De Nederlandse luchtvaart krijgt een CO2-plafond dat jaarlijks 21 daalt in lijn met maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. 22 • Positie luchthavens opnieuw gewogen. In het licht van deze vermindering van de 23 luchtvaart, de overlast van de luchtvaart op bewoners en de werkgelegenheid, zal de 24 positie van Schiphol én de regionale luchthavens opnieuw gewogen moeten worden.

 

Verkiezingsprogramma PS 2023 - 2027.pdf (ikschrijfmeevoorflevoland.nl) PvdA Flevoland

Lelystad Airport is geen doel op zich, maar een middel om te zorgen voor de noodzakelijke ontlasting van het vliegverkeer op Schiphol en omgeving. Daarnaast kan het bijdragen aan de economische structuurversterking van Flevoland en omliggende regio’s en directe en indirecte werkgelegenheid stimuleren. Voorop staat dat het gaat om een overloop-luchthaven die niet streeft naar autonome groei of de maximale groeicapaciteit.

 

PVV

https://www.pvv-noordholland.nl/images/Verkiezingsprogramma_PVV_N-H_2023-2027.pdf

Neem de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen, het ontmoedigen van vlees eten, mensen van het aardgas dwingen, automobilisten treiteren, vliegen bemoeilijken, gebruik van contant geld ontmoedigen en ga zo maar door.

Verder niets onder Schiphol, luchtvaart of aanverwante termen.

Standpunten - PVV Flevoland

Ruim baan voor economische initiatieven. Werk, werk, werk is belangrijk.

Toerisme en recreatie zijn een kans. Flevoland als internationale trekpleister.

Geen informatie.

 

https://pvv.nl/images/09012020/verkiezingen2020/0acxyuew34z/VerkiezingsProgramma2021-Final.pdf

Geen informatie.

 

 

Partij voor de Dieren

https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/krimp-luchtvaart

De Partij voor de Dieren kiest voor de noodzakelijke krimp van de luchtvaart. Dit is nodig om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid voor mens en dier te krijgen. Korte vluchten worden vervangen door snelle, comfortabele en betaalbare treinverbindingen.

In de praktijk betekent dat we het aantal vliegbewegingen verlagen naar maximaal 300.000 per jaar in 2030. Schiphol en Eindhoven Airport krimpen. Maastricht Aachen Airport breidt niet verder uit. Vliegveld Twente en Lelystad Airport worden niet opengesteld voor commerciële vluchten. Groningen Airport Eelde en Rotterdam The Hague Airport sluiten.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C is een sterke krimp van het vliegverkeer vereist, zowel in Nederland als wereldwijd. De luchtvaart en de scheepvaart verliezen daarom hun uitzonderingspositie in het klimaatbeleid. Er komt een forse uniforme en effectieve CO2-belasting die gaat gelden voor alle vervuilende sectoren. De vervuiler betaalt.

De negatieve milieueffecten van vliegverkeer worden voortaan in de prijs van vliegtickets verwerkt. Belastingvoordelen voor het vliegverkeer, zoals vrijstellingen van btw en accijnzen, worden afgeschaft. We voeren een vliegtaks in die hoger is naarmate je vaker vliegt. Er komt een extra vliegbelasting op privéjets. De maatregelen leveren minstens 2,3 miljard euro op, die we ten goede laten komen aan duurzaam vervoer.

Na krimp van de luchtvaart, zien we weer vaker blauwe luchten en wordt de lucht die we inademen weer fris en gezond. Het vliegverkeer is niet alleen één van de steeds grotere veroorzakers van klimaatverandering, maar zorgt ook voor veel luchtvervuiling en geluidsoverlast, waardoor de gezondheid van omwonenden van vliegvelden wordt aangetast. Bovendien veroorzaken veel vluchten over dichtbevolkte gebieden veiligheidsrisico’s voor omwonenden. Door te kiezen voor een krimp van de luchtvaart, verminderen we de uitstoot van o.a. broeikasgassen, (ultra-)fijnstof, stikstof en geluidsoverlast.

Nederland werkt actief aan het bevorderen van betaalbare, duurzame en snelle internationale treinverbindingen. De trein wordt de aantrekkelijkste manier van internationaal reizen onder de 1200 kilometer. Nederland zet in op betaalbare, duurzame en snelle treinverbindingen binnen Europa, met directe verbindingen tussen belangrijke steden. Er komen meer internationale nachttreinen. De autotrein wordt geherintroduceerd. Er komen meer fietsstandplaatsen in de trein.

Steunmaatregelen voor de luchtvaart worden gebruikt om de sector sterk te verduurzamen. Er komt een breed om- en herscholingsprogramma voor beroepen waar in de toekomst (veel) minder behoefte aan is, bijvoorbeeld in de luchtvaartindustrie, de fossiele industrie en de vleessector.

De Partij voor de Dieren wil zo snel mogelijk een einde maken aan de jacht, zo ook de jacht rond vliegvelden. Rond vliegvelden worden daarom voortaan geen landbouwgewassen verbouwd die ganzen aantrekken, maar weides met zonnepanelen of gewassen die voor ganzen onaantrekkelijk zijn. Zonnepanelen op gebouwen, terreinen en langs snelwegen bij vliegvelden worden de norm.

In de Tweede Kamer is en blijft de Partij voor de Dieren dé aanjager in het kantelen van het luchtvaartdebat. Steeds meer mensen zijn voorstander van een kleinere luchtvaartsector.

 

Partij voor de Dieren | Verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2023

dow-PVDD-programma-provinciale-staten_flevoland.pdf (partijvoordedieren.nl)  Flevoland

 

De provincie zet in op krimp van de luchtvaart. Laagvliegroutes worden niet geaccepteerd. Regionale vliegvelden worden gesloten. Lelystad Airport wordt niet uitgebreid en de provincie zet zich in voor een passende alternatieve bestemming. • De provincie legt recreatieluchtvaart, inclusief pleziervluchten en parachutespringen, aan banden

 

BBB

BBB_Verkiezingsprogramma_Algemene_Programma_2022.pdf (boerburgerbeweging.nl)

 

Wat BBB betreft kunnen we op dat terrein beter huizen bouwen of het teruggeven aan de landbouw. Gezien de door de regering zelf opgelegde stikstofopgaven en de klimaatdoelstellingen, moet er toch minder gevlogen worden en is Lelystad overbodig als vliegveld.

 

Het aantal vluchten van en naar Schiphol moet kunnen toenemen. Respons: Oneens Het aantal vluchten van en naar Schiphol moet niet kunnen toenemen volgens BBB. Het reizen per trein binnen Europa moet worden gestimuleerd en financieel aantrekkelijker worden. Dit vraagt om verdere verbetering van het spoornetwerk en een reeële prijs voor vliegtickets. 38 Nederland moet een extra vliegbelasting invoeren voor korte-afstandsvluchten. Respons: Eens Nederland moet volgens BBB een extra vliegbelasting invoeren voor korte-afstandsvluchten. Het reizen per trein binnen Europa moet worden gestimuleerd en financieel aantrekkelijker worden. Dit vraagt om verdere verbetering van het spoornetwerk en een reële prijs voor vliegtickets

 

Volt

 

Volt_nl_programma_CR-16-3-22.pdf (squarespace.com)

Volt zet in op alternatieven voor vliegen binnen Europa. Hiervoor zijn een volwaardig hogesnelheidsnet en andere ov-diensten, die de lidsta[1]ten met elkaar gaan verbinden, nodig. Denk daarbij ook aan een Europees ov-abonnement en goede afstem[1]ming van ov-diensten over grenzen heen. Nu bestaat er geen realistisch, gezamenlijk langetermijnplan voor de hogesnelheidslijn (HSL), maar alleen een ondoeltreffende lappendeken van niet goed verbonden nationale lijnen. De reden daarvoor is dat de EU niet de bevoegdheden heeft om een doeltreffend plan voor heel Europa vast te stellen en uit te voeren. Die bevoegdheid moet er volgens Volt dus komen. Want zo garanderen we dat we elkaar binnen en buiten Nederland kunnen blijven bereiken. Zonder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

De hyperloop kan op de lange termijn de rol van het hogesnelheids[1]net overnemen.

Voor de luchtvaart kiest Volt voor de invoering van een vliegtax en het extra belasten van kerosine.

 

Niets specifieks over Schiphol en Lelystad.

https://drive.google.com/file/d/1L6rWAB3tpLe7IJCTE1XBR5gF2zO0LMar/view

Economische zwaargewichten als Schiphol en Tata Steel zijn bedrijven van uitersten. Ze bieden tienduizenden

mensen een baan, maar verbruiken tegelijkertijd een enorme hoeveelheid

energie en zijn in Nederland de meest vervuilende bedrijven qua stikstofuitstoot. De gezondheidsschade voor om-

wonenden is onacceptabel, maar waar de problemen het grootst zijn, is ook de meeste ruimte voor verbetering.

 

Schiphol houdt het vanaf 2026 op maximaal 400.000 vluchten per jaar en Luchthaven Lelystad blijft gesloten. De provincie ondersteunt de Schiphol in onderzoek en ontwikkeling van duurzamere luchtvaart, bijvoorbeeld op basis

van duurzame luchtvaartbrandstof of waterstof.

We pleiten voor het afschalen van korte afstandsvluchten en op den duur een verbod. Tegelijk onder-

steunt de provincie in samenwerking met andere Europese regio’s de versnelde ontwikkeling van

Europese hogesnelheidslijnen voor treinverkeer.

SGP

 

Onze standpunten - SGP

 

De luchtvaart heeft wat de SGP betreft de grenzen van haar groei bereikt. Het aantal vliegbewegingen moet, gelet op de milieuvervuiling die het met zich meebrengt, omlaag. De SGP is voor invoering van een stevige vliegbelasting, nationaal en zo mogelijk ook Europees/internationaal.

 

Schiphol loopt tegen haar grenzen aan. De SGP is kritisch over groei van het aantal vluchten van en naar de huidige locatie. Zeker de vele vakantievluchten hebben voor Nederland in economisch opzicht nauwelijks toegevoegde waarde.

 • Het aantal vliegbewegingen moet beperkt worden door invoering van een stevige vliegbelasting.
 • Vluchten kunnen verplaatst worden naar regionale luchthavens, zoals Groningen Airport (Eelde) en Lelystad Airport (bij voldoende perspectief).
 • Er moet onderzoek gedaan worden naar de aanleg van start- en landingsbanen in zee.
 • Het aantal nachtvluchten moet omlaag.
 • Afspraken over geluidshinder moeten nagekomen en gehandhaafd worden.

Het Rijk wil vliegveld Lelystad Airport open stellen voor grote (passagiers)vliegtuigen, zodat vluchten van het overvolle Schiphol overgeplaatst kunnen worden naar Lelystad. De SGP is op zichzelf voorstander van verplaatsing van vluchten van Schiphol naar regionale luchthaven.

De SGP wil echter geen opstelling van Lelystad Airport zolang sprake zal zijn van zogenaamde laagvliegroutes. Deze laagvliegroutes over onder meer de Veluwe zorgen in een groot gebied voor geluidshinder. Eerst moet duidelijk zijn dat de herindeling van het luchtruim het mogelijk maakt om snel hoger te gaan vliegen dan wel dat vliegtuigen via het IJsselmeer weg kunnen.

 

PROEF2_SGP_verkiezingsprogramma_72300102_pdf.pdf (sgpflevoland.nl) 

We zijn nog steeds voor het reeds bestaande Lelystad Airport, maar niet ten koste van alles.

 

BIJ1

 

Partijprogramma-BIJ1.pdf

 

Schiphol mag niet verder uitbreiden. Ook de plannen voor Lelystad Airport worden stopgezet. Vluchten binnen het Koninkrijk (en Suriname) moeten ook bij een eventuele prijsstijging als gevolg van maatregelen om luchtverkeer te reduceren betaalbaar blijven.

 

We gaan BTW en accijns heffen op kerosine. Lagere belastingen voor de luchtvaart zijn niet van deze tijd.

 

 

SP

https://www.sp.nl/onderwerp/vliegen-moet-schoner

Vliegen moet voortaan schoner, door vervuilende en lawaaierige vliegtuigen te weren. Vliegen moet ook eerlijker, door mensen die veel vliegen meer te laten betalen voor de CO2-uitstoot, zonder vliegen voor anderen onbetaalbaar te maken. Vliegen binnen 750 kilometer maken we minder aantrekkelijk. De KLM is afhankelijk geworden van publieke steun en moet daarom een publiek bedrijf worden. We willen niet méér, maar minder vliegverkeer, ook op Schiphol. Lelystad Airport gaat niet open.

Wij willen geen privatisering van Schiphol. Het bedrijf heeft te veel tegengestelde belangen met de omgeving. Schiphol moet haar beleid meer richten op het directe belang voor Nederland en minder op het wedstrijdje om bij de grootste luchthavens te behoren. Aan de groei van luchtvaart stelt de SP een grens. In ons dichtbevolkte land en zeker rondom Schiphol is het niet realistisch om luchtvaart ongebreideld te laten groeien. We houden vast aan de huidige afspraken van maximaal 500.000 vliegbewegingen en eventuele verdere groei is alleen bespreekbaar als de vliegtuigen dusdanig veel stiller en schoner zijn dat dit verantwoord kan.

De SP is terughoudend bij het uitbreiden van het aantal regionale luchthavens. We zien dat deze luchthavens vaak een noodlijdend bestaan leiden en voor extra overlast zorgen voor de omgeving. De SP is tegenstander van het openen van Lelystad Airport als overloop luchthaven van Schiphol.

We stellen een extra heffing in voor oudere vervuilende en lawaaierige vliegtuigen en stimuleren het gebruik van modernere schonere en relatief stille vliegtuigen. De SP wil dat Schiphol voorloper wordt op gebied van biokerosine en andere duurzame brandstoffen. In Europees verband werken we aan het invoeren van kortere luchtroutes (Single European Sky) wat zorgt voor een aanzienlijke CO2 besparing. Ook moeten er op Europees niveau concrete afspraken worden gemaakt zodat ook de luchtvaart haar bijdrage levert aan het klimaatakkoord van Parijs.

De werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvaart staat onder druk, door de opkomst van prijsvechters met zeer slechte arbeidsvoorwaarden en door luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten die met staatssteun veel goedkoper vluchten kunnen aanbieden dan de Europese luchtvaartmaatschappijen als KLM. Luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van dubieuze arbeidscontracten, schijnzelfstandigheid of staatssteun leggen we aan banden.

 

SP Flevoland • Voor een menswaardig Flevoland • Verkiezingsprogramma 2023-2027

De SP is voor een krimp van vervuilende luchtvaart ten gunste van innovatieve schone alternatieven. · We brengen Lelystad Airport terug naar een regionaal vliegveld voor regionaal gebruik. Het vliegveld is geen knooppunt van binnenlandse zakenvluchten. · Lelystad Airport blijft gesloten voor internationale commerciële luchtvaart. Het vliegveld is geen overloopvliegveld van Schiphol en geen parkeerhaven voor commercieel vliegverkeer

 

 

 

DENK

 

https://www.bewegingdenk.nl/wp-content/uploads/2023/01/Verkiezingsprogramma-PS2023-Noord-Holland.pdf

Niet kopieerbaar

Schiphol belangrijke pijler welvaart en zorgt voor veel werkgelegenheid.

Tegelijkertijd behoorlijk tegen de grenzen aan.

Aantal vliegbewegingen te veel met alle gevolgen voor mens en milieu.

Provincie moet zich hard maken om intra-Europese vluchten te beperken, zeker de bestemmingen die goed(koop) te bereiken zijn net de trein.

 

DENK doet niet mee in Flevoland.

 

50PLUS

Op verzoek van iemand op Twitter heb ik de standpunten van BIJEEN ook nog opgezocht en bekeken.

 

https://www.50pluspartij.nl/verkiezingsprogramma-2021-2025

Niets te vinden onder Milieu, Klimaat, Duurzaamheid en Gezondheid over Schiphol, luchtvaart etc.

 

https://50pluspartij.nl/images/2022/Noord-Holland_PLV_17_december_2022/Programma_50PLUS_Provincie_NH_gewijz_versie_.pdf

 • Minder vluchten/vliegroutes over bewoonde gebieden.

 

https://50pluspartij.nl/images/2022/september-oktober/flevoland/20231010_50Plus_PS_Flevoland_programma_fv2docx.pdf

Stoppen van groeiambities van Lelystad airport en terug brengen naar regionale luchthaven