Standpunten partijen 22 november 2023


Inleiding

De informatie is ontleend aan de verkiezingsprogramma's van vijftien partijen die meedoen aan de landelijke verkiezingen van 22 november 2023. Kleine partijen, met één zetel in de Tweede Kamer en waarvan geen winst is voorspeld, zijn buiten beschouwing gelaten.

De informatie die bestaat uit links en relevante teksten werd verzameld in de periode van 8 tot 24 november 2023. Er is niet gestreefd naar een nette opmaak van de teksten.

Achtereenvolgens komen aan bod: VVD, GL/PvdA, PVV, CDA, BBB, D66, CU, SP, Volt, SGP, FvD, JA21, BIJ1, SP, NSC (Nieuw Sociaal Contract), DENK.

 

VVD

https://www.vvd.nl/wp-content/uploads/2023/09/Verkiezingsprogramma-VVD-2023-2027.pdf
081023  

De VVD wil dat we weer trots kunnen zijn op onze luchtvaart en op Schiphol. We gaanaan de slag de luchtvaart te vergroenen. Zo kunnen we op een schone manier de wereld blijven ontdekken en komt ‘groen vliegen’ dichterbij. ▶ We verduurzamen de luchtvaart. We houden de luchtvaartsector aan de eerder gemaakteafspraken dat de sector zijn vliegtuigen blijft verduurzamen. Hier blijven we ook in internationaal verband voor pleiten. Ook vinden we het noodzakelijk dat de karretjes die vliegtuigen vervoeren, de taxibots, elektrisch gaan rijden. ▶ We versterken Schiphol. Schiphol is essentieel voor Nederland en de Nederlandse economie. We behouden het overstapknooppunt van Schiphol. Ook moet Schiphol zo snel mogelijk een Verkiezingsprogramma 2023 - Fijn wonen, vlot doorrijden 49 natuurvergunning krijgen. We houden vast aan de hervormingsplannen van de luchthaven. In deze plannen houden we oog voor vrachtvluchten. Als vliegtuigen stiller en schoner worden, kan Schiphol groeien. ▶ We pakken overlast van vliegtuigen aan en gaan schoner vliegen. Om de overlast voor omwonenden van Schiphol terug te dringen, zorgen we ervoor dat er een nachtsluiting komt. We zetten ons in om Europees de bijmengverplichting voor biobrandstoffen te verhogen. Zo verduurzamen we de luchtvaart, maar houden we een gelijk speelveld. Indien deze bijmengverplichting op Europees niveau niet haalbaar blijkt, gaan we in overleg met de Nederlandse sector om bio- of synthetische kerosine te tanken. ▶ We helpen regionale luchthavens. Regionale luchthavens zijn essentieel voor lokale economieen. Daarom moeten we Lelystad Airport openen, zodat deze luchthaven vluchten over kan nemen van Schiphol. We houden regionale luchthavens goed bereikbaar, zodat vliegen vanuit je eigen regio aantrekkelijker wordt. ▶ We willen betere internationale spoorverbindingen. We zetten Europees in op versterking van het treinnetwerk. Zo kunnen consumenten makkelijker kiezen voor duurzame alternatieven voor korte vluchten. Om meer internationale treinverbindingen aan te jagen, moet het spoorsysteem in open toegang blijven functioneren. Daardoor komen er ook andere vervoerders die internationale treinen gaan rijden en worden prijskaartjes goedkoper. Er komt een Europees ticketsysteem om eenvoudiger je treinkaartje te kopen. ▶ We bouwen supersnelle fietspaden. Tussen grote ov-knooppunten bouwen we grootschalige fietspaden, zodat je eenvoudig van de fiets over kunt stappen op het ov en andersom. Bestaande fietspaden onderhouden we beter. ▶ We maken de reis naar je eindbestemming duurzamer. Het moet mogelijk worden om je vliegkaartje en treinticket in een stap te reserveren. Zo kom je op een duurzamere manier op je eindbestemming. 

 

GL-PvdA 


https://groenlinkspvda.nl/wp-content/uploads/2023/09/GL-PvdA-VKP-Ongenummerd-189.pdf
081023  

Schonere lucht. De luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden wettelijk verankerd. We gaan de luchtvaart verplichte normen opleggen ten aanzien van geluidsoverlast en de uitstoot van stik- en (ultra)fijnstof. Binnenvaartschepen krijgen strengere uitstootnormen. Voor grote vervuilers als Tata Steel, Schiphol en Chemours wordt de gezondheid van medewerkers en omwonenden leidend bij de verstrekking van vergunningen en bij de handhaving. • Eerst treinen dan vliegen. Een Europees Spoorwegagentschap wordt verantwoordelijk voor een goed en betaalbaar (nacht)net naar steden als Berlijn, Wenen, Madrid, Rome en Stockholm. Door het heffen van accijnzen op kerosine en btw op vliegtickets, maken we (internationale) treinkaartjes goedkoper. We werken toe naar een verbod op privévluchten, met als eerste stap een hogere belasting op vluchten met privévliegtuigen vanuit Nederland. • Krimp van het vliegverkeer. De Nederlandse luchtvaart krijgt een CO2-plafond dat jaarlijks daalt in lijn met maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde. We voeren een progressieve tickettax in die oploopt naarmate mensen meer vliegen. We stoppen met vluchten binnen 750 kilometer waarvoor snelle internationale treinen een alternatief zijn en ook voor commerciële nachtvluchten is geen plaats meer. Het aantal vluchten op Schiphol gaat verder omlaag. Lelystad Airport gaat dicht. Onrendabele vliegvelden worden niet langer overeind gehouden. Er komt een maximaal aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport. Noord-Holland kent een groot landelijk gebied, dat vaak wordt vergeten omdat het gezien wordt als Randstad. De leefbaarheid en mobiliteit hebben hier een impuls nodig. Zo moet de snelle treinverbinding tussen de Kop van Noord-Holland en Zuid-Holland snel terugkomen. Wat betreft leefbaarheid moet de geluidsoverlast van Schiphol verminderen en moet de omgeving van alle door de industrie hoogbelaste gebieden beschermd worden. Dat is breder dan alleen Tata Steel en de IJmondregio. 

 

PVV


https://www.pvv.nl/visie.html
081023 
De Nederlandse luchtvaart is onmisbaar voor ons vestigingsklimaat, onze economie, industrie, internationale handels- en exportpositie en versterkt de Nederlandse strategische autonomie. Mainport Schiphol is een prachtige luchthaven; daar zijn we trots op Schiphol mag dus blijven groeien. Nederlanders moeten ook betaalbaar kunnen blijven vliegen vanaf onze eigen Nederlandse luchthavens. Daarom schrappen we de vliegtaks.  Ruim baan voor Schiphol  

 

 

CDA


https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/CDA%20Verkiezingsprogramma.pdf

131023

Schone lucht- en scheepvaart 4.21. De vervuiler betaalt ook in de luchtvaart. Privéjets en hun passagiers die uitsluitend Schiphol gebruiken als overstap, gaan ook vliegbelasting betalen. Andere belastingen regelen we Europees, te beginnen bij het heffen van accijns op kerosine. De economische waarde van de luchtvaart moet in harmonie komen met mens en milieu. Daarom krimpt Schiphol naar 440.000 vluchten, komt er geen vierde aanvliegroute en maken we een einde aan de nachtvluchten, ook aan de randen van de dag. Lelystad Airport gaat definitief niet open. De wijze waarop de krimp verder wordt ingevuld, vindt plaats in overeenstemming met de betrokken regio’s. We ondersteunen de luchtvaart in de transitie naar duurzamer en met minder geluidsoverlast vliegen. Dit doen we door de productie van duurzame brandstoffen te stimuleren, ons voor te bereiden op de komst van elektrisch vliegen en dit op korte afstanden te stimuleren. 4.22. Voor de andere vliegvelden voor burgerluchtvaart (Eindhoven, Maastricht, Groningen en Rotterdam) geldt dat bij de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit altijd een objectieve analyse uitgevoerd wordt die de economische waarde afzet tegen de impact op mens en milieu. Deze plicht verankeren we in de Omgevingswet. Alle sectoren moeten een evenredige bijdrage leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek: luchtvaart, verkeer, scheepvaart, industrie en landbouw. 

We zoeken bovendien actief de samenwerking met België en Duitsland om reizen naar het buitenland te stimuleren. Uiteindelijk kan je vanuit heel Nederland met betere hogesnelheidsverbindingen naar de rest van Europa. Zo bieden we een alternatief voor Europese vliegvakanties.

D66


https://d66.nl/wp-content/uploads/2023/09/D66_VKP2023_2023-2027.pdf 
131023

We maken vliegen op kortere afstand, in businessclass en privé-vluchten duurder. We stoppen met de nachtvluchten vanaf Schiphol en Lelystad Airport gaat definitief niet open. Openbaar vervoer voor afstanden tot 700 kilometer moet goedkoper zijn dan het vliegtuig. In Europees verband streven we dan ook naar een hogesnelheidsnetwerk tussen alle Europese hoofdsteden op het vasteland en meer investeringen in internationale spoorverbindingen. De Rijksoverheid stopt zelf met het vliegen tot 700 kilometer. • Plannen, boeken en betalen van internationale kaartjes moet makkelijker worden, net als de overstap tussen vliegen en trein. D66 wil dat hierover in Europa afspraken worden gemaakt. Daarnaast volgen we de ontwikkeling van de hyperloop met belangstelling, maar wachten we er niet op om te investeren in (internationaal) openbaar vervoer. • In Nederland verbeteren we de aansluiting op het Europese hogesnelheidsnetwerk door het aantal dagelijkse treinen richting Parijs en Londen fors omhoog te brengen. Ook een snelle en frequente treinverbinding naar onze belangrijkste handelspartner Duitsland ontbreekt nog. We willen in 2025 bindende afspraken met Duitsland, zodat de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn voor 2035 een uur korter is. We willen dat de Thalys na Parijs doorrijdt naar Bordeaux en de ICE na Frankfurt verder rijdt naar München. • Station Amsterdam-Zuid ontwikkelen we tot een internationale spoorterminal waar ook op vluchten kan worden ingecheckt. Hiermee komt minder druk te staan op Amsterdam Centraal. We trekken de Noord-Zuidlijn door naar Schiphol. 

De luchtvaart klimaatneutraal in 2050 Dankzij de luchtvaart kunnen we internationaal zakendoen en overal ter wereld wonen, werken en studeren. Maar de keerzijde van het vliegen voor het milieu en omwonenden wordt steeds zichtbaarder. De luchtkwaliteit rondom Schiphol is in de afgelopen jaren sterk afgenomen en met de groei is de overlast toegenomen. Om die reden willen we duidelijk handhaafbare klimaat[1]en milieugrenzen aan de hoeveelheid vluchten die van Schiphol mag vertrekken, zwaardere belastingen op vliegen om het vliegen zelf zo te ontmoedigen en investeringen in duurzame innovaties.

Het zou niet uit moet maken waar je woont: iedereen verdient een kans op een gezond leven. Ook dat is kansengelijkheid. Daarom kiezen we voor fundamentele verduurzaming en een gezonde toekomst. Lelystad Airport gaat definitief niet open. Samen met de regio kijken we naar een goede nieuwe bestemming voor het vliegveld. Bovendien maken we een einde aan nachtvluchten vanaf Schiphol zodat bewoners rondom het gebied minder last hebben van geluidshinder en uitstoot.

De luchtkwaliteit rondom Schiphol is in de afgelopen jaren sterk afgenomen en met de groei is de overlast toegenomen. Om die reden willen we duidelijk handhaafbare klimaat en milieugrenzen aan de hoeveelheid vluchten die van Schiphol mag vertrekken, zwaardere belastingen op vliegen om het vliegen zelf zo te ontmoedigen en investeringen in duurzame innovaties. • D66 wil af van vervuilende vluchten op de korte afstand (tot 700 kilometer). Om die reden werken we in Europees verband aan een netwerk van hogesnelheidstreinen tussen alle Europese hoofdsteden en investeren we meer in internationale spoorverbindingen. In de tussentijd maken we het door middel van vliegbelastingen financieel aantrekkelijker om de trein te pakken. • D66 wil dat het aangekondigde CO2-plafond per luchthaven scherpere doelen gaat stellen dan de huidige doelen uit het Akkoord Duurzame Luchtvaart. Als het aan D66 ligt, wordt er afgebouwd naar een klimaatneutrale luchtvaart in 2050. D66 wil dat het CO2-plafond ook wordt ingezet voor de regionale luchthavens, zoals Rotterdam The Hague Airport, Groningen-Eelde en Maastricht-Aachen. • Voor alle luchthavens ontwikkelen we duidelijke en handhaafbare normen op het gebied van geluid, milieu-impact, uitstoot van fijnstof en zeer zorgwekkende stoffen. Hierbij staat een gezonde en leefbare samenleving centraal. Wanneer we deze normen hebben, baseren we het aantal vliegbewegingen hierop. • Om de overlast en de gezondheidsschade voor omwonenden van Schiphol terug te dringen, pleit D66 voor een nachtsluiting van Schiphol tussen 23.00 en 7.00 uur. • Lelystad Airport kan niet open. De opgaven op het gebied van klimaat, biodiversiteit en leefkwaliteit zijn dusdanig groot dat het openen van een nieuwe luchthaven niet verantwoord is. D66 wil dat het Rijk in overleg gaat met de decentrale overheden om voor Lelystad Airport op de kortst mogelijke termijn een andere bestemming te zoeken. • Op basis van internationale afspraken zijn belastingen op bijvoorbeeld kerosine onmogelijk. D66 wil dat Nederland samen met Europa het voortouw neemt om deze fossiele subsidies af te schaffen. • D66 wil een eerlijke vliegbelasting. Dit realiseren we door verschillende belastingen toe te passen op korte, middellange en lange vluchten: hoe verder je vliegt, hoe meer belasting je betaalt. Daarnaast belasten we de businessclass zwaarder dan economy class. Privévluchten worden naar verhouding tot hun uitstoot eerlijker belast. De uitstoot per passagier in een privévliegtuig is namelijk zo’n vijf tot zeven keer meer; dan is het alleen maar logisch dat de belasting dat ook is. Tenslotte belasten we ook transfer reizigers om op die manier het vliegen op korte afstanden te ontmoedigen en de koppeling tussen vliegen en de trein op het Europese continent financieel aantrekkelijker te maken. • Schone brandstoffen spelen een grote rol bij het verduurzamen van de luchtvaart. Daarom wil D66 het aandeel duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF) dat (vrijwillig) bijgemengd wordt, vergroten. Op dit moment geldt een EU-bijmengverplichting van 6 procent. D66 zou graag zien dat er wordt voldaan aan het nationale streven van 14 procent, zoals afgesproken in het Akkoord Duurzame Luchtvaart. In samenspraak met de luchtvaartsector en producenten van SAF werken we ernaar toe om dit doel op te hogen naar 20 procent. In Europa moeten we ambitieuzer te werk gaan. D66 pleit daar voor een verhoging van de bijmengverplichting. • We maken werk van de verduurzaming van de luchtvaart. Door technologieën te ontwikkelen om elektrisch vliegen verder te brengen en door zelf waterstof en synthetische kerosine te ontwikkelen, kunnen we daar zelfs aan verdienen. D66 ziet een kans voor Nederland om de schone brandstoffenproducent van Europa te worden • We stellen een ambitieuze agenda voor elektrisch vliegen op, waarbij Caribisch Nederland als proeftuin fungeert. Elektrisch vliegen is namelijk een goed en schoon alternatief voor de korte afstanden, en de afstanden tussen de eilanden lenen zich goed voor de ontwikkeling en implementatie van elektrisch vliegen. • Op dit moment zijn alle regionale luchthavens van nationale betekenis onderdeel van de Schipholgroep, op Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde na. D66 is er voorstander van dat ook deze twee luchthavens onderdeel van de Schipholgroep worden, zodat vanuit een gezamenlijke visie gekeken kan worden naar een toekomstige invulling van de luchtvaart in Nederland, en de functie die Schiphol en de verschillende regionale luchthavens daarbinnen vervullen. We zetten ons in voor een wereldwijd minimum van CO2-toeslag op brandstoffen voor zee- en Luchtvaart  Voor fiscale vrijstellingen die internationaal geregeld zijn, zoals voor scheepvaart en luchtvaart, neemt Nederland samen met Europa het voortouw om deze af te bouwen. 

 

 

BBB


141023
https://boerburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2023/10/BBB_VERKIEZINGSPROGRAMMA_NOV2023_DEF-1.pdf

We willen de luchtvaartsector de kans geven om verder en sneller te innoveren en toe te werken naar een schone toekomst. Goede en toegankelijke luchtvracht en een goed netwerk van internationale verbindingen is en blijft van belang voor ons bedrijfsleven en ons vestigingsklimaat. Versnelling van de verduurzaming van de luchtvaart, waarbij de door Nederland recent verhoogde vliegticketbelasting wordt ‘geoormerkt’ voor deze versnelling alsmede aan het nog verder stimuleren van (inter)nationaal reizen per trein en bus. De afbouw van de accijnsvrijstelling op fossiele brandstoffen voor bepaalde sectoren (o.a. luchtvaart) zal op internationaal niveau worden besproken. De Nederlandse luchthavens zullen luchtvaartmaatschappijen binnen de wetgeving prikkelen om moderne vliegtuigen in te zetten door middel van een bonus- malussysteem (tariefdifferentiatie) van de havengelden. Het maximum aantal vluchten van en naar Schiphol zullen we ‘bevriezen’. Eventuele toekomstige extra vluchten op Schiphol zijn alleen mogelijk bij een toonaangevende afname van de geluidshinder en milieugebruiksruimte. Alle vliegvelden dienen over een passende natuurvergunning te beschikken. Hierop moet dan ook actief gehandhaafd gaan worden. Lelystad Airport zal niet opengaan voor commercieel vliegverkeer en om kapitaalvernietiging van publieke middelen te beperken, zullen we de gebouwen een andere bestemming geven. Of de regionale luchthavens Eelde, Eindhoven en Maastricht ruimte krijgen om te groeien laten we aan de betrokken provincies. Het huidige aantal ‘slots’ voor het groot handelsverkeer op Rotterdam The Hague Airport (een formeel aangewezen uitwijkluchthaven van Schiphol) zien we vooralsnog als maximum.  

 

 

CU


141023
https://www.christenunie.nl/verkiezingsprogramma   


Maak hoogwaardig gebruik van biomassa. Bij het gebruik van biomassa in de energievoorziening moet rekening gehouden worden met effecten op bijvoorbeeld biodiversiteit en voedselvoorziening. De inzet van biomassa is gericht op hoogwaardige toepassingen, zoals bijmengen van biobrandstof in de luchtvaartsector en groen gas in het aardgasnetwerk. Verbranden van biomassa wordt op den duur verboden, tenzij dit met de afvang van CO2 aantoonbaar tot negatieve emissies kan leiden.   Beprijs broeikasgassen. We steunen het Europese plan om versneld de uitstootrechten voor broeikasgassen in het emissiehandelssysteem in 2040 naar nul af te bouwen (in plaats van in 2050). Zo worden grote uitstoters ertoe gedwongen te verduurzamen of minder te gaan produceren. De ChristenUnie ondersteunt ook de uitbreiding van dit systeem naar de scheepvaart en naar alle luchtvaart binnen Europa.    Ruimte voor bouwen rond Schiphol. Het indelingsbesluit voor Schiphol wordt aangepast zodat er meer ruimte komt voor de bouw van woningen en windmolens in Zuid-Kennemerland, IJmond, Haarlemmermeer, de Zaanstreek en rond Amsterdam. Deze extra ruimte is mogelijk omdat de huidige regels rond Schiphol te streng zijn en omdat we inzetten op het inperken van de luchtvaart(hinder). Uiteraard staat de veiligheid wel voorop.  Schonere luchtvaart Groei van de luchtvaart is geen vanzelfsprekendheid. De overheid moet actief sturen op de omvang van deze meest milieubelastende vorm van transport. De CO2-emissies en de hinder van de luchtvaart moeten naar beneden. De coronacrisis heeft laten zien dat minder vliegen kan. Een mid-week dicht bij huis is echt veel minder milieubelastend dan een korte stedentrip met het vliegtuig. De tijd van ongebreidelde groei is definitief voorbij. Het uitgangspunt wordt: zo mogelijk niet reizen, waar dat kan anders reizen (trein) en alleen vliegen als het echt moet.  Stel een grens in van 300.000 vliegbewegingen op Schiphol. De toegevoegde waarde van internationale knooppunten als Schiphol en Rotterdam is en blijft groot, maar de negatieve impact op de omgeving is enorm en neemt eerder toe dan af. Het aantal vliegbewegingen wordt gemaximeerd op 300.000 vluchten. Op Europees niveau wordt ook gewerkt aan het verminderen van het aantal slots en meer nationale soevereiniteit in het toewijzen daarvan. Alle luchthavens krijgen een plafond voor maximale CO2-uitstoot.  Stop met korte vluchten. We willen dat er een einde komt aan ultrakorte vluchten, zoals van Amsterdam naar Londen, Brussel of Parijs. In Europa zetten we ons in voor mogelijkheden dit te verbieden. We willen in elk geval dat luchtvaarmaatschappijen nu al slots voor deze korteafstandsvluchten, als onderdeel van de krimpopgave van Schiphol, moeten inleveren.  Voer een CO2-beprijzing, kerosineaccijns, vliegbelasting en lawaaibelasting in. Ook voor vliegtickets moet de werkelijke prijs worden betaald. Negatieve externe effecten zoals overlast en milieuschade moeten in de prijs van vliegtickets worden verdisconteerd. In Europees en internationaal verband maken we meer ambitieuze afspraken over een CO2-prijs voor de luchtvaart, invoering van een kerosineaccijns en btw op vliegtickets. De vliegbelasting wordt enerzijds meer gebaseerd op de daadwerkelijke CO2-belasting, anderzijds komt er een opslag voor vluchten tot 1250 km om duurzamer vervoer per trein te stimuleren. Er wordt meer gedifferentieerd in luchthavengelden voor vliegtuigen met een hogere geluidsbelasting. En we willen af van de nodeloze overstappen. Nederland zet zich daarom met Europese partners in voor regelingen die directe vluchten (met dan lagere frequentie) attractiever maakt dan overstapvluchten.  In Europa reis je met de trein. Reizen per trein moet binnen Europa een concurrerend alternatief worden voor het vliegreizen tot minstens 1000 kilometer. Om dit te bereiken moeten Europese fondsen zoals het TEN-T programma gebruikt worden voor het verbeteren van grensoverschrijdende treinverbindingen. Reserveer duurzame slots. Voor het streven naar CO2-vrije vliegbewegingen komen er in Europees verband speciale slots voor duurzame vluchten.  Bindende afspraken met Schiphol. De duurzaamheidsambities van Schiphol, verwoord in haar 8-puntenplan, worden bindend vastgelegd. Schiphol wordt aangesproken op het nakomen daarvan. Minder nachtvluchten. Regionale luchthavens gaan ’s nachts helemaal dicht. We stimuleren de komst van nachttreinen zodat de trein ook voor langere reisafstanden aantrekkelijk wordt. Schiphol krijgt minder ruimte voor nachtvluchten. Een streep door Lelystad Airport. Er gaat definitief een streep door de opening van het nieuwe Lelystad Airport. Het openen van een extra luchthaven voor vakantievluchten past niet bij beleid dat gericht is op minder vliegen. Eerdere publieke en private investeringen worden gecompenseerd. Er komt een gericht programma met het oog op de sociaaleconomische positie van Flevoland en de gemeente Lelystad. Er komt een ruimhartige compensatie die tenminste dezelfde economische waarde en hetzelfde arbeidsmarktpotentieel vertegenwoordigt. Deze is bijvoorbeeld gericht op betere toegankelijkheid van de zorg, innovatieve landbouw, spooraftakking Lelylijn naar de haven van Lelystad voor goederenvervoer naar Duitsland, de aanleg van een spoorwegemplacement en de bouw van tenminste 10.000 woningen. Hoger beroep voor burgers. Burgers krijgen de gelegenheid om besluiten op luchtvaartgebied aan te vechten bij de bestuursrechter, vergelijkbaar met het beroep tegen een bestemmingsplan. De bestuursrechter moet deze besluiten en de onderliggende stukken (waaronder milieueffectrapportages) volledig kunnen toetsen. Innovatie in de luchtvaart. Technologische ontwikkelingen in de luchtvaart, zoals elektrisch taxiën, elektrisch vliegen, vliegen op waterstof en zuiniger vliegen worden gestimuleerd. Een jaarlijks stijgende bijmengverplichting van bio-kerosine en synthetisch kerosine (e-fuel) van minimaal 14% in 2030 en 100% in 2050 is noodzakelijk om de klimaatdoelen te behalen. Waar dit door Europese regelgeving wordt belemmerd moeten andere wegen gevonden worden om dit doel te bereiken. De milieu- en overlastbesparingen van dergelijke onzekere, toekomstige ontwikkelingen mogen niet nu al ingeboekt worden om groei van het vliegverkeer mogelijk te maken. Geen vierde aanvliegroute. De luchtruimherziening mag niet leiden tot extra afwikkelingscapaciteit in het luchtruim. De minimale CO2-winst (zeker in het licht van de totale vlucht) staat niet in verhouding tot de extra afwikkelingscapaciteit die gecreëerd wordt en de overlast die inwoners van onderliggende gebieden, zoals de Utrechtse Heuvelrug en het zuiden van de Gelderse Vallei gaan ervaren. CO2-winst moet simpelweg bereikt worden door minder vluchten.     

 

 

SP


20-10-23
https://www.sp.nl/sites/default/files/sp_verkiezingsprogramma_2023-2027.pdf 

Ruimte voor bouwen rond Schiphol. Het indelingsbesluit voor Schiphol wordt aangepast zodat er meer ruimte komt voor de bouw van woningen en windmolens in Zuid-Kennemerland, IJmond, Haarlemmermeer, de Zaanstreek en rond Amsterdam. Deze extra ruimte is mogelijk omdat de huidige regels rond Schiphol te streng zijn en omdat we inzetten op het inperken van de luchtvaart(hinder). Uiteraard staat de veiligheid wel voorop.We eisen dat vliegen minder vervuilend wordt, onder meer door synthetische kerosine te gebruiken en elektrisch taxiën verplicht te stellen. We voeren een kerosinebelasting in om de luchtvaartsector te prikkelen tot verduurzaming. Om de werkdruk voor werkers te verlichten en hinder in de omgeving te beperken, moet het aantal vluchten ook omlaag. We willen geen vliegtaks voor mensen die eens per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan, wel een extra taks voor veelvliegers. Vliegreizen over korte afstanden mogen niet meer goedkoper zijn dan reizen per trein met dezelfde bestemming. Lelystad Airport gaat niet open en er komen geen nieuwe aanvliegroutes voor Schiphol. De hub­functie van Schiphol moet worden afgebouwd. Er komt een verbod op het vliegen met privéjets. • We stoppen onmiddellijk met nachtvluchten zoals al toegezegd door Schiphol maar niet uitge­voerd. We kijken kritisch naar de noodzaak van het uitbreiden dan wel inkrimpen van andere regionale vliegvelden, zoals Maastricht Aachen Airport en vliegveld Eindhoven, en stellen des­noods een plan van aanpak op voor de geluids- en andere overlast die door deze luchthavens geproduceerd wordt. Uiteraard is behoud van werkgelegenheid onderdeel van zulke plannen. Tevens spannen we ons in voor afspraken met de NAVO over stillere, schonere motoren voor de AWACS-vliegtuigen.  

 

 

Volt


20-10-23

https://voltnederland.org/storage/doc/voltnederland_verkiezingsprogramma_2023.pdf


Ook de luchtvaart moet een bijdrage leveren aan het afremmen van klimaatverandering. Daarom schaffen we korteafstandsvluchten af, werken we in nationaal en Europees verband aan het terugdringen van privévluchten en gaan we vliegen meer belasten. Schiphol moet op een andere manier gaan werken; het moet meer een centrale plek worden voor verschillende soorten vervoer en beter rekening houden met de gezondheid van mens en natuur in de omgeving. We willen dat Schiphol vanaf 2026 maximaal 400.000 vluchten per jaar faciliteert en Luchthaven Lelystad gesloten blijft. Volt staat achter het verbod op privévluchten op Schiphol. De rijksoverheid ondersteunt onderzoek naar duurzamere luchtvaart, zoals elektrisch vliegen als in IJsland of vliegen op basis van duurzame luchtvaartbrandstof, e-fuels of waterstof. Door heldere bijmengverplichtingen kan de luchtvaart sneller verduurzamen. We zorgen dat overstappers - die nu worden vrijgesteld van belasting - een eerlijke bijdrage gaan leveren voor de vervuilende belasting van het Nederlandse en Europese luchtruim. We verbieden fossiele korteafstandsvluchten (tot 650 km). We zetten in op samenwerkingen met België, Frankrijk en Duitsland om het aanbod van alternatief vervoer te versnellen. We verhogen de vliegbelasting aanzienlijk. Hierin maken we onderscheid tussen korte, middellange en lange afstanden (hoe langer de afstand, hoe hoger de belasting). Daarnaast doen we onderzoek naar hoe we deze belasting kunnen aanpassen, zodat deze hoger wordt als men vaker en verder vliegt.

 

 

SGP


20-10-23
https://sgp.nl/verkiezingsprogramma

https://sgp.nl/download?docID=524b745d18a60a5cf10944909552dc450a55fabf&name=Bijlage%20bij%20SGP-vkp%20-%20Voorstellen%20per%20ministerie%20en%20beleidsterrein.pdf

De SGP wil onderzoek naar de aanleg van getijdencentrales aan de Noordzeekust in combinatie met kustverdediging in verband met zeespiegelstijging en waterveiligheid en de verplaatsing van start- en landingsbanen van Schiphol naar zee.
Luchtvaart 826. Met name rond Schiphol is het afgelopen decennium het aantal vluchten fors toegenomen. Dat geldt echter ook voor de overlast, en de luchtvervuiling. Van sectoren als de landbouw wordt veel gevraagd, terwijl de luchtvaart buiten schot blijft. Dat is ongewenst. De vele goedkope vakantievluchten hebben weinig economische toegevoegde waarde, maar belasten wel het milieu. Het aantal vliegbewegingen moet daarom omlaag. 827. Nederland moet inzetten op serieuze Europese en/of internationale afspraken over bijvoorbeeld belastingheffing op kerosine en/of CO2-uitstoot. Zolang serieuze internationale afspraken over vliegheffingen achterwege blijven, moet de nationale vliegbelasting omhoog. 828. De SGP wil dat reizigers naar omliggende landen niet het vliegtuig, maar de trein pakken. De vliegbelasting wordt fors verhoogd voor bestemmingen in Europa die op een goede manier en binnen redelijke tijd met de trein te bereiken zijn. Nederland moet investeren in betere internationale treinverbindingen. 829. Luchthaven Schiphol zit vol. De SGP wil dan ook geen verdere groei. Integendeel. Het aantal nachtvluchten moet sterk omlaag, evenals het aantal vluchten op zondag. 830. Lelystad Airport is bedoeld om door het verplaatsen van vluchten de overlast bij Schiphol (verder) omlaag te brengen en níet om groei van de luchtvaart te faciliteren. Dit is nu onvoldoende duidelijk. Voorwaarde is verder dat er door herindeling van het luchtruim geen sprake is van laagvliegroutes over Friesland, Overijssel en Gelderland. Vooralsnog kiest de SGP daarom niet voor openstelling van Lelystad Airport voor grote vliegtuigen. 831. Ruimte in de dichtbevolkte Randstad is schaars. De SGP wil daarom onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van start- en landingsbanen van Schiphol naar zee. Dit in combinatie met getijdencentrales en een bijdrage aan de kustverdediging in het kader van waterveiligheid. De regering dient harde randvoorwaarden te stellen aan zo’n gedurfd project, waarna een consortium van bedrijven en experts de beste optie kan onderzoeken. Op basis van een integrale kosten- en batenanalyse kan besloten worden of Nederland ermee gediend is of niet.

 

 

 

FvD


20-10-23
https://fvd.nl/FVD_het_programma_van_hoop_optimisme_en_herstel_2023-2027.pdf

We starten het aanlegtraject voor een nieuwe luchthaven in de Noordzee. Tot die tijd krijgt Schiphol alle ruimte om haar cruciale economische rol te blijven vervullen.

Beschermen van nationale bedrijven in vitale sectoren zoals luchtvaart, water en energie.
Aangezien wij niet geloven in de hocus-pocus over gevaarlijke klimaatverandering die door deze conventionele brandstoffen zou worden veroorzaakt, is er geen enkele reden het gebruik hiervan af te bouwen.
We stoppen met alle vormen van klimaatbeleid, stikstofbeleid en ‘duurzaamheid’.
Het Parijsakkoord opzeggen, klimaat- en energieakkoord. Intrekken klimaatwet.

 

Ja21

201023
https://ja21.nl/fileadmin/user_upload/Verkiezingsprogramma_TK_23_A4_v3.pdf

Luchtvaart JA21 streeft naar een toekomstbestendige luchtvaart, aangedreven door innovatie, waarbij rekening wordt gehouden met omwonenden en overlast wordt verminderd. Hoog op onze agenda staat een eerlijk concurrentiebeleid, waar dezelfde regels voor buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gelden als voor onze Nederlandse maatschappijen. Vliegen moet weer betaalbaar worden en JA21 wil af van fiscale ontmoedigende maatregelen zoals de vliegbelasting. De verdriedubbeling van de vliegbelasting terugdraaien, te beginnen met een verlaging van €600 miljoen naar €300 miljoen per jaar. Op deze manier kan de vliegticketbelasting per ticket direct gehalveerd worden. De opbrengsten van deze extra belastingen dienen, zoals door het vorige kabinet eerder werd beloofd, terug te vloeien naar een innovatiefonds voor de luchtvaart en niet in de staatskas vloeien. Bij besluiten over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol weegt de maatschappelijk-economische rol van luchtvracht zwaar mee, zodat de waardevolle mainportfunctie van onze luchthaven behouden blijft. KLM als netwerkcarrier, met zo’n 28.000 werknemers en Schiphol als belangrijke Europese hub, goed voor zo’n 115.000 directe banen, zullen door het aangekondigde krimpbesluit zwaar worden getroffen. Welk effect heeft dit op de indirecte werkgelegenheid? Van elke baan die in luchtvaart gecreëerd wordt, komen er drie in andere sectoren bij. JA21 wil daarom een bijdrage leveren aan een sterke toekomst voor de luchtvaart, waarin welvaart en verduurzaming hand in hand gaan. JA21 ziet het belang van geluidsreductie, want vooropgesteld, iedere Nederlander heeft recht op een goede nachtrust. Echter, het EEA onderzoek laat zien dat 29 JA21 Verkiezingsprogramma 2023 juist luchtvaart goed scoort in het reduceren van geluidsoverlast en hoe haaks dat staat op de aandacht dat het krijgt in vergelijking met grotere geluidsvervuilers, namelijk vracht- en treinverkeer. Daarom wil JA21 blijven inzetten op innovatie; zowel op de grond en in de lucht. Krimpbesluiten horen daar niet bij. JA21 wil uitholling van de nationale infrastructuur voorkomen. Groningen Airport Eelde (GAE) is de eerste Hydrogen Valley Airport van Europa. Hierbij wordt ingezet op de ontwikkeling van tientallen duurzame initiatieven op het gebied van luchtvaart. In combinatie met de potentie van Eemshaven op het gebied van waterstof ziet JA21 een enorm potentieel voor GAE om een leidende rol te pakken in de verwezenlijking van een meer toekomstbestendige luchtvaart. Deze ambitie geeft een impuls voor de Nederlandse industrie, onze internationale handels- en exportpositie en versterkt de Nederlandse strategische autonomie. JA21 geeft steun aan GAE als dé luchthaven waar ontwikkelingen in de waterstofluchtvaart gaan plaatsvinden. JA21 wil Lelystad Airport zo snel mogelijk open hebben. Niet alleen is het zonde om de investeringen van ruim 214 miljoen euro verloren te laten gaan, de openstelling is tevens een economische impuls voor de regio Lelystad en kan Schiphol ontlasten waar nodig. Wel vinden wij het belangrijk dat de laagvliegroutes zoveel mogelijk beperkt worden, wij zijn derhalve blij met het feit dat alternatieve vliegroutes momenteel onderzocht worden in de nieuwe versie van de milieueffectrapportage. JA21 wil: 6 De hubfunctie van Schiphol behouden, zonder geforceerde krimp. 6 Investeringen stimuleren op het gebied van innovatie en vlootvernieuwing om negatieve milieueffecten te verminderen en leefomgeving te verbeteren. 6 Strakke regie voeren om doelstellingen voor leefbaarheid en duurzaamheid te behalen, maar wel binnen internationaal (Europees) verband en niet eenzijdig. 6 Niet ingrijpen in het bedrijfsmodel en routenetwerk van KLM. De overheid moet geen bemoeienis hebben met het ondernemerschap. 6 Groningen Airport Eelde positioneren als de luchthaven waar ontwikkelingen in de waterstofluchtvaart gaat plaatsvinden. 6 Een snelle opening van Lelystad Airport 6 Een eerlijke discussie over geluidsoverlast en bijpassende maatregelen per vervoersmodaliteit.

 

 

PvdD


231023
https://assets.partijvoordedieren.nl/assets/sites/Ontwerpverkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren-Tweede-Kamer-2023.pdf


Minder vliegen, meer treinen
We maken van de trein de snelste, goedkoopste en prettigste manier om internationaal te reizen. Zo kan de trein echt een alternatief worden voor het vliegtuig. De luchtvaart is niet alleen een van de grote veroorzakers van klimaatverandering, maar zorgt ook voor veel luchtvervuiling en geluidsoverlast. Bovendien veroorzaken vluchten over dichtbevolkte gebieden veiligheidsrisico’s voor omwonenden. De komende decennia bestaat de duurzame luchtvaart nog niet. Krimp is dus nodig om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid voor mens en 20 dier te krijgen. ● We investeren in een betaalbaar en toegankelijk Europees treinnetwerk en schaffen de btw op internationale treintickets af. De EU faciliteert dat treinreizigers overal in Europa online snel en gemakkelijk alle reisopties kunnen opzoeken en treintickets kunnen boeken. ● Op goed op het Europese treinnetwerk aangesloten te zijn investeert Nederland in frequente internationale verbindingen naar Hamburg/Kopenhagen (noord-oost), Berlijn/Praag (oost), München (zuid-oost), Parijs (zuid) en Londen (west). ● Er komen meer en betere internationale nachttreinen. De autotrein wordt geherintroduceerd. ● Ook in de grensregio’s verbeteren of herstellen we de (korte) internationale treinverbindingen met de buurlanden. ● De luchtvaart krijgt een omvang die past binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid. Nederland kiest voor de noodzakelijke krimp van de luchtvaart. ● Er komt een progressieve vliegtaks voor consumenten. De belasting wordt hoger naarmate je vaker vliegt. ● Lelystad Airport en vliegveld Twente gaan niet open voor commerciële vluchten. Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Rotterdam The Hague Airport sluiten. Hier ontstaat ruimte voor woningen en natuur. ● Er komt een verbod op korte vluchten tot 750 kilometer waar de trein een goed alternatief is. ● Privévliegtuigen worden verboden. ● De luchtvaart verliest haar uitzonderingspositie en gaat betalen voor de uitstoot. Belastingvoordelen voor het vliegverkeer, zoals vrijstellingen van btw en accijnzen, worden afgeschaft. De opbrengsten investeren we in duurzaam openbaar vervoer. ● Naast de CO2-uitstoot zorgt de luchtvaart ook met niet-CO2-uitstoot voor extra opwarming van de Aarde. Naast CO2 komen er uit de verbrandingsmotor van een vliegtuig namelijk ook waterdamp, stikstofoxiden, zwaveloxiden, roetdeeltjes en koolwaterstoffen vrij. Die niet-CO2- effecten zijn zelfs groter dan de CO2-effecten, maar worden nog niet meegerekend in de totale uitstoot van de luchtvaart. We gaan de niet-CO2-gerelateerde bijdrage van de luchtvaart aan de klimaatcrisis meerekenen en aanpakken. ● Het vele vliegverkeer boven Nederland veroorzaakt overlast voor bewoners en in natuurgebieden. De vierde aanvliegroute komt er niet. ● We investeren in de omscholing van personeel dat werkzaam is in de luchtvaartsector en helpen hen aan werk met meer toekomstperspectief, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.

Europese fossiele subsidies voor luchtvaart, scheepvaart en industrie worden afgeschaft via een hervorming van de Energiebelastingrichtlijn.

 

NSC

241023
https://storage.googleapis.com/groep-pieter-website/NSC_verkiezingsprogramma_2023_01.pdf

We zetten in op een betaalbaar en toegankelijk Europees HSL-treinnetwerk. De verbinding met de grote steden in Europa wordt verbeterd, zodat het aandeel korteafstandsvluchten tot 750 km vanaf Schiphol kan worden Vanaf Amsterdam/Schiphol lopen er lijnen naar het buitenland via Breda, Zwolle/Hengelo, Arnhem en Groningen. Het moet eenvoudiger en goedkoper worden om een internationale (nacht)treinreis te boeken. Schiphol ontwikkelt zich binnen strakke lokale normen voor geluid en luchtkwaliteit tot een internationaal knooppunt voor trein/luchtvaart. We herbeoordelen kritisch hoeveel vluchten er echt nodig zijn voor het behoud van de ‘netwerkkwaliteit’. Het vaststellen van geluidhinder en luchtkwaliteit vindt plaats op basis van metingen in de omgeving in plaats van theoretische modelberekeningen. We steunen het voornemen van Schiphol om ’s nachts geen vluchten meer toe te staan. De voorkeursbeslissing voor een vierde naderingsroute wordt heroverwogen in het licht van het voorgenomen plafond van 452.500 vluchten, de doelen voor milieu- en omgevingskwaliteit en de regionale ambities op het gebied van woningbouw. We betrekken omwonenden en maatschappelijke organisaties actief bij het verdere herstel van de balans tussen vliegverkeer en leefkwaliteit. Lelystad Airport gaat niet open voor de commerciële burgerluchtvaart; wij vinden de economische baten niet opwegen tegen de maatschappelijke kosten en investeringen die nog gedaan moeten worden. De luchtvaartsector wordt scherp uitgedaagd om stiller en zuiniger te vliegen. In internationaal verband pleiten we voor btw op vliegtickets, accijns op kerosine en een afstandsafhankelijke vliegbelasting voor intercontinentale vluchten. We spannen ons in voor een hogere Europese ambitie m.b.t. bijmenging van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) in 2030. We stimuleren innovaties op het gebied van elektrisch vliegen en waterstof. In het kader van het beperken van niet-noodzakelijk vliegverkeer beschouwen we de extra’s die werknemers bij zakelijke vluchten ontvangen op basis van frequent flyerprogramma’s als belastbare inkomsten. De overheid geeft als werkgever het goede voorbeeld door met werknemers af te spreken dat credits die met zakelijke vluchten zijn gespaard niet voor privédoeleinden worden gebruik.

DENK


251023
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/DENK-Verkiezingsprogramma-2023-2027%20(1).pdf

Uit dit programma kunnen geen teksten gekopieerd worden. Daarom hieronder afdrukken van luchtvaartrelevante standpunten.